Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:17/2005
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ivančík Jozef
Ulica:Výpalisko 2
PSČ + Obec: 940 01 Nové Zámky

Dátum a čas konania dražby

Dátum:13.01.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Výpalisko č.2
PSČ + Obec:94001 Nové Zámky

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nové Zámky
Obec:Rúbaň
Katastrálne územie:Rúbaň
Číslo listu vlastníctva:719

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
212610zastavaná plocha a nádvoriazastavaná plocha

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
175212domdom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Bačák Jozef r.Bačák a Mária Bačáková r.ŠupákováRúbaň 1751/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:20.11.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4140.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4140.00
Výška zábezpeky:2070.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK 4509000000000240050816
Najnižšie podanie:4140.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK 4509000000000240050816
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Bez závad.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Dňom udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Ku dňu udelenia príklepu po jeho schválení súdom a zaplatení najvyššieho podania vydražiteľom.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
07.01.202010:00Rúbaň s.č. 175

Ďalšie informácie