Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:222EX 282/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Vozár Roman
Ulica:Karloveská 6C, P.O.Box 103
PSČ + Obec:84000 Bratislava 4

Dátum a čas konania dražby

Dátum:21.01.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Karloveska 6C
PSČ + Obec:84104 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Senec
Obec:Rovinka
Katastrálne územie:Rovinka
Číslo listu vlastníctva:3753

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1529/10149záhrada
1532/214záhrada
1532/314záhrada
1534/228zastavaná plocha a nádvorie
1534/329zastavaná plocha a nádvorie
1535126zastavaná plocha a nádvorie
1537/228zastavaná plocha a nádvorie
1541/18166ostatná plocha
1541/1948záhrada

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
CAROLINE DEVELOPMENT s.r.o., IČO:45242003Karloveská 410/13, 84104 Bratislava2/20

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:23.11.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2226.48
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:1113.24
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN : SK7511000000002624043833, variabilný symbol 28219
Najnižšie podanie:2226.48
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN : SK7511000000002624043833, variabilný symbol 28219
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nie sú známe
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu má vydražiteľ právo ujať sa držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženej nehnuteľnosti sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľností na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení príklepu a po zaplatení najvyššieho podania.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:exekučné záložné právo zriadené v prospech oprávneného zaniká prechodom draženej nehnuteľnosti na vydražiteľa, ostatné záložné práva, ktoré sú v neskoršom poradí v zmysle § 151 ma ods. 3) Občianskeho zákonníka zanikajú a záloh sa prevádza resp. prechádza nezaťažený záložnými právami ostatných veriteľov.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
19.01.202110:00na draženej nehnuteľnosti. Záujemca o obhliadku sa ohlási na t.č. 02/ 49266314, 0948 512150 minimálne deň vopred.

Ďalšie informácie

Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku v hotovosti alebo šekom, alebo na účet súdneho exekútora č.2624043833/1100, ( IBAN : SK7511000000002624043833) ktorý je vedený v Tatra banke, a.s., Bratislava, variabilný symbol 28219, najneskôr však do termínu začatia dražby o čom musia predložiť exekútorovi doklad. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky. Záujemcovi, ktorý nie je vydražiteľom bude dražobná zábezpeka vrátená na ním určený bankový účet do troch dní od konania dražby alebo v hotovosti hneď po skončení dražby, ak bola dražobná zábezpeka vložená záujemcom v hotovosti k rukám exekútora v deň konania dražby a to pred konaním dražby. Prezentácia účastníkov dražby je stanovená na 9:30 hod. Podmienky účasti na dražbe : Právo dražiť majú osoby okrem osôb uvedených v § 144 ods.3 Exekučného poriadku. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Dražiteľ je povinný preukázať sa : - platným dokladom totožnosti - verejnou alebo úradne overenou listinou preukazujúcou právo zastupovať záujemcu - uhradenie dražobnej zábezpeky do stanoveného termínu Exekútor udelí príklep dražiteľovi, ktorý urobí najvyššie podanie a ak sa neurobilo vyššie prípustné podanie, rozhodne exekútor žrebom, komu má príklep udeliť. Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú v dražbe zníženú o dražobnú zábezpeku do piatich dní po konaní dražby, na účet súdneho exekútora č.2624043833/1100 ( IBAN : SK7511000000002624043833) vedený v Tatra banke, a.s. , v.s. 28219 . Vyzývajú sa všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu konania dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby sa upozorňujú, že inak sa bude na ich nároky prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Veritelia povinného sa vyzývajú, aby vyhlásili či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujú sa, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu sa vyzývajú, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujú sa , že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Spoluvlastník veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu , ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov . Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom. Ak vydražiteľ nezaplatí najvyššie podanie včas, vykoná exekútor opätovne dražbu nehnuteľnosti (§ 143 ods.1). Pre opätovnú dražbu platia ustanovenia o prvej dražbe s tým, že najnižšie podania sa rovná 75% najnižšieho podania určeného podľa § 142 ods.2. Vydražiteľ uvedený v § 143 ods.1 je povinný zaplatiť rozdiel na najvyššom podaní, náklady opätovnej dražby a škodu, ktorá vznikla neuhradením najvyššieho podania včas (§ 152). Táto náhrada pripadne do rozdeľovanej podstaty(§ 143 ods.2). Týmto žiadam obec, v obvode ktorej sa nachádza dražená nehnuteľnosť, aby podstatný obsah dražobnej vyhlášky uverejnila spôsobom v mieste obvyklým. Informácie : Bližšie informácie na tel.č.: 02/ 49266314, 0948 512150.