Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:109EX317/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Matejov Jozef
Ulica:Štúrova 326/2
PSČ + Obec:95801 Partizánske

Dátum a čas konania dražby

Dátum:20.01.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Štúrova 326/2
PSČ + Obec:95801 Partizánske

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Bánovce nad Bebravou
Obec:Bánovce nad Bebravou
Katastrálne územie:Bánovce nad Bebravou
Číslo listu vlastníctva:3530, 2501

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1924604zastavaná plocha a nádvoriepozemok na L.V.3530

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
11711924bytový dom o.č.15stavba na L.V.2501, vchod:15 8.posch. byt č.60

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Juraj SrogoňStrážovská 1171/-15/60 , 95701 Bánovce nad Bebravou1/1 - na stavbe s.č.1171 a 6548/475709 na parc.č. 1924

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:24.11.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:58800.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:58800.00
Výška zábezpeky:29400.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK51 83605207004203987595 VS:31718
Najnižšie podanie:58800.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK51 83605207004203987595 VS: 31718
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, kt. vznikli na základe osobitného právneho predpisu a nájomného práva
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby nehnuteľnosti , o čom je povinný upovedomiť s. exekútora. Po schválení príklepu a po úhrade najvyššieho podania sa stáva vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, kt. vznikli na základe osobitného právneho predpisu a nájomného práva

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
08.01.202111:30Strážovská 1171/-15/60 , Bánovce nad Bebravou, byt.č.60 8 poschodie, vchod 15

Ďalšie informácie

obhliadku bytu si treba vopred dohodnúť telefonicky / mailom/ v exek. úrade