Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 159/2020
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Lutter Ivan
Ulica:Longobardská 1301/27
PSČ + Obec:85110 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:19.01.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Longobardská 27
PSČ + Obec:85110 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Senec
Obec:Senec
Katastrálne územie:Senec
Číslo listu vlastníctva:4161

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
739/4409zastavaná plocha a nádvoriepozemok, na ktorom je bytová budova

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
2059739/49 - bytový domvchod: 2/ byt č. 21/ 6.p.

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Janečko ŠtefanJesenského 2, Senec1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:27.11.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:111000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:111000.00
Výška zábezpeky:55500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK20 1100 0000 0026 2502 8694
Najnižšie podanie:111000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK20 1100 0000 0026 2502 8694
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať tieto závady: žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Zápis vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženej nehnuteľnosti sa vykoná v katastri nehnuteľností na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Úžitky (práva zodpovedajúce vecnému bremenu) a vecné bremená (závady) prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa nezanikajú. Nájomné práva prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa nezanikajú. Vydražiteľ vstupuje do právneho postavenia prenajímateľa. Predkupné práva k nehnuteľnosti zanikajú udelením príklepu.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
12.01.202110:00Jesenského 2, Senec

Ďalšie informácie

Obhliadka predávanej nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 12.01.2021 v čase od 10:00 – 12.00 hod. na mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Záujem o obhliadku je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na emailovej adrese: lutter.ivan@gmail.com alebo telefonicky na telefónnom čísle +421 911 616 720.