Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:193Ex 305/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Mgr. Zachar Vladimír PhD.
Ulica:Poľná 31/23
PSČ + Obec:03401 Ružomberok

Dátum a čas konania dražby

Dátum:21.01.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Poľná 31/23
PSČ + Obec:03401 Ružomberok

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Čadca
Obec:Nová Bystrica
Katastrálne územie:Nová Bystrica
Číslo listu vlastníctva:1893

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
5835551Rodinný dom - 10

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kubatková VieraVychylovka 1128, 023 05 Nová Bystrica1/10
Kubičinová MartinaNová Bystrica č. 583, 023 05 Nová Bystrica1/10
Koleno EmilNová Bystrica č. 583, 023 05 Nová Bystrica1/10
Šlachtová JanaOravská Lesná č. 1094, 029 57 Oravská Lesná1/10
Šlachtová JanaOravská Lesná č. 1094, 029 57 Oravská Lesná3/5

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:24.11.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:43500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:43500.00
Výška zábezpeky:21750.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5709000000000320078122
Najnižšie podanie:
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Pri oceňovanej nehnuteľnosti nevzniká výhoda oprávnenému. Na nehnuteľnosť nie sú viaznúce vecné bremená, ktoré by mali vplyv na cenu nehnuteľnosti. Pri oceňovanej nehnuteľnosti nevzniká závada viaznúca na nehnuteľnosť. Zriadené sú exekučné záložné práva (viď znalecký posudok č. 238/2020).
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti, o čom je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd schváli udelenie príklepu a ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu / § 150 zák. č. 233/95 Z.z. / Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť nehnuteľnosť povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu a nájomné práva.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
19.01.202109:00Nová Bystrica

Ďalšie informácie

Na základe exekučného titulu rozhodnutie súdu č.7C/24/2016 zo dňa 06.06.2017, ktorý vydal Okresný súd Čadca a poverenia č. 6119229693 vydaného Okresný súd Banská Bystrica na vymoženie nepeňažného nároku a to: nariadenie predaja nehnuteľnosti evidovaných na LV. 1893, súpisné číslo 583 na parcele č. 5551 nachádzajúce sa v k. ú. Nová Bystrica, okres Čadca a rozdelenie výťažku z predaja predmetnej nehnuteľnosti medzi spoluvlastníkov na základe rozsudku OS Čadca, ktorým súd zrušil podielové spoluvlastníctvo a výťažok z predaja rozdeliť medzi spoluvlastníkov podľa veľkosti ich spoluvlastníckych podielov