Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:106EX461/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Ing. JUDr. Malík Pavol
Ulica:1.mája 22
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:21.01.2021
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:1.mája22
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Martin
Obec:Martin
Katastrálne územie:Záturčie
Číslo listu vlastníctva:2481

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
502/16581zastavaná plocha a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
3920502/16byt č.18, vchod č.12,3.poschodiebyt č.18, vchod č.12,3.poschodie

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Hruška MarošKozmonautov 3920/12, Martin1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:01.12.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:53000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:53000.00
Výška zábezpeky:26500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK53 5600 0000 0003 0359 4002, VS 46119
Najnižšie podanie:53000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK53 5600 0000 0003 0359 4002, VS 46119
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
20.01.202009:00Martin, Kozmonautov 3920/12, vchod 12, 3.poschodie, byt č.18,

Ďalšie informácie