Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 471/2006
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Krasňanová Mária
Ulica:Nám.A.Hlinku 36/9
PSČ + Obec:01701 Považská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:29.01.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nám. A. Hlinku 36/9
PSČ + Obec:01701 Pov. Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Piešťany
Obec:Piešťany
Katastrálne územie:Piešťany
Číslo listu vlastníctva:9011, 8252

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
33521107zastavaná plocha a nádvoriepodiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 6324/316499

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
393352bytbyt č. 39 na 1.poschodí v bytovom dome so súp. č. 66

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Manasová EvaLipová 66/39 Piešťany1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:23.11.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:76200.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:76200.00
Výška zábezpeky:38100.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5711000000002922840435
Najnižšie podanie:76200.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5711000000002922840435
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nie sú známe
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ, po upovedomení exekútora, môže ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
28.01.202110:00Piešťany, ul. Lipová č. 66/39

Ďalšie informácie