Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 58/2015
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Falisová Eva
Ulica:Lermontovova 14
PSČ + Obec:81105 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:13.01.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Lermontovova 14, EÚ JUDr. Eva Falisová
PSČ + Obec:81105 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nové Zámky
Obec:Palárikovo
Katastrálne územie:Palárikovo
Číslo listu vlastníctva:11

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
452587záhradapozemok, prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny
453/1641zastavaná plocha a nádvoriepozemok, na ktorom je dvor
453/2267zastavaná plocha a nádvoriepozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
662453/2rodinný domdom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
INDOPO, spol. s r.o.Štefánikova 113, Palárikovo, 941 111/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:27.11.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:184000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:147200.00
Výška zábezpeky:73600.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK73 1100 0000 00 292 5876 441, VS 582015
Najnižšie podanie:147200.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK73 1100 0000 00 292 5876 441, VS 582015
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151 md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Neboli zistené žiadne závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítanie na najvyššie podanie ( ust. § 153 ods. 1 Exekučného poriadku), ako aj závady, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie ( ust. 153 ods. 2 Exekučného poriadku). Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie nie sú známe. Ťarchy viaznuce na draženej nehnuteľnosti: Na LV č.11, k.ú. Palárikovo , obec Palárikovo, okres Nové Zámky v časti C sú zapísané nasledovné zápisy: • Zriadenie záložného práva v prospech Ministerstva hospodárstva a výstavby SR (00686832) na zabezpečenie pohľ.podľa záložnej zmluvy č.DM0902/079/2010 zo dňa 22.9.2010 na par.reg.C-KN 452,453/1,453/2 a rozostavanú stavbu na par.453/2 sč.662 V 4362/2010 • Exekútorský úrad JUDr. Viery Horváthovej vydáva exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. Ex 2047/11 zo dňa 15.10.2012 v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa - Nové Zámky, Kapisztóryho 5, Nové Zámky, IČO: 35937874 na parcely registra C-KN č. 452, 453/1, 453/2 a na rodinný dom so súp.č. 662 na parcele č. 453/2, Z 6802/12 • DÚ Nitra vydáva rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9400503/5/3789960/2013/Bá, zo dňa 14. 08. 2013, právoplatné dňa 09.09.2013 pre nehnuteľnosť p. č. 452, 453/1, 453/2 a pre stavbu s.č. 662 na p.č. 453/2 v celosti - Z 5359/13 • DÚ Nitra vydáva rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9400503/5/4187520/2013/Bá, zo dňa 13. 09. 2013, právoplatné dňa 21.10.2013 pre nehnuteľnosť p. č. 452, 453/1, 453/2 a pre stavbu s.č. 662 na p.č. 453/2 v celosti - Z 6532/13 • DÚ Nitra vydáva rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9400503/5/192515/2014/Bá, právoplatné dňa 24. 02. 2014, pre nehnuteľnosť p. č. 452, 453/1, 453/2 a pre stavbu s.č. 662 na p.č. 453/2 v celosti - Z 1151/14 • DÚ Nitra vydáva rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9400503/5/264046/2014/Bá, zo dňa 22.01.2014 právoplatné dňa 15.02.2014 pre nehnuteľnosť p. č. 452, 453/1, 453/2 a pre stavbu s.č. 662 na p.č. 453/2 a zakazuje daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez predchádzajúceho súhlasu správcu dane Z 1347/14 • DÚ Nitra vydáva rozhodnutie na zriadenie záložného práva č. 9400503/5/1345200/2014/Bá zo dňa 4.4.2014, právoplatné dňa 28.4.2014 na nehnuteľnosť p.č. 452, 453/1, 453/2 a stavbu súp. č. 662 na p.č. 453/2 v celosti Z 3454/14 • EXÚ Nitra, JUDr. Václav Kuna vydáva Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 2478/14 zo dňa 24.11.2014 v prospech oprávneného: SR, zastúpená Krajským súdom v Bratislave, • Justičná pokladnice, Bratislava, na nehnuteľnosti: parc. č. 452, 453/1, 453/2 a stavba so súp. č. 662 na parc. č. 453/2 v podiele 1/1 - Z 8049/14, č. zmeny 271/16. • Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Ján Janec vydáva Exekučný príkaz predajom nehnuteľnosti č. EX 20050/2013 zo dňa 15.12.2014, na pozemky C-KN parc.č. 452, 453/1, 453/2 v celosti, Z 8154/14 - č.zmeny 272/16 • Exekútorský úrad Nové Zámky, JUDr. Ing. Jozef Štorek vydáva Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva č. EX 1926/2014 zo dňa 13.07.2015, v prospech oprávneného: Železnice SR Bratislava, na pozemky C-KN parc.č. 452, 453/1, 453/2, dom s.č. 662 na parc.č. 453/2 v celosti, Z 4518/15 - č.zmeny 273/16 • Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Eva Falisová vydáva Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 58/15 zo dňa 24.03.2016, v prospech oprávneného: BARTIMEX s.r.o. Bratislava, na pozemky C-KN parc.č. 452, 453/1, 453/2, dom s.č. 662 na parc.č. 453/2 v celosti, Z 1970/16 - č.zmeny 274/16 • Exekútorský úrad JUDr.Anetta Demešová Vráble vydáva exekučný príkaz podľa EX 6829/15 zo dňa 3.6.2016 na vymoženie pohľ.v prospech oprávneného Orange Slovensko,a.s.na nehn.452,453/1,453/2 a stavbu na par.453/2 sč.662 zriadením exekučného záložného práva Z 4039/16 • Exekútorský úrad JUDr.Eva Falisová Bratislava vydáva exekučný príkaz podľa EX 58/15 zo dňa 26.9.2016 na vymoženie pohľ.v prospech oprávneného BARTIMEX,spol.s.r.o.na nehn.452,453/1,453/2 a stavbu na par.453/2 sč.662 predajom Z 7231/16 • Exekútorský úrad Žilina, JUDr. Stanislava Hulmanová Janušová vydáva Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva č. EX 225/2017-27 zo dňa 21.11.2017, v prospech oprávneného: PQM s.r.o. Banská Bystrica, na pozemky C-KN parc.č. 452, 453/1, 453/2, dom s.č. 662 na parc.č. 453/2 v celosti, Z-7616/2017 - č. zmeny 853/2017 • Daňový úrad Nitra vydáva rozhodnutie č.101892200/2018 zo dňa 25.9.2018 na zriadenie záložného práva na zabezpečenie daňového nedoplatku na nehn.par.reg.C-KN 452,453/1,453/2 a stavbu na par.453/2 sč.662 a zakazuje daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane Z-7182/2018 - č. zmeny 1685/2018
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Zápis vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženej nehnuteľnosti sa vykoná v katastri nehnuteľností na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako i prípadné závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
04.01.202111:00na mieste, kde sa nachádza dražená nehnuteľnosť

Ďalšie informácie

Záujemca o kúpu draženej nehnuteľnosti je povinný dražobnú zábezpeku zložiť v hotovosti do pokladne súdneho exekútora JUDr. Evy Falisovej, Lermontovova 14, 811 05 Bratislava, alebo prevodom peňažných prostriedkov na bankový účet súdneho exekútora č. ú.: SK73 1100 0000 00 292 5876 441, vedený v Tatra banke, a.s , VS 582015, poznámka: Dražobná zábezpeka, najneskôr v deň konania dražby do 10:00 hodiny. Zloženie zábezpeky musí záujemca preukázať výpisom z účtu v banke, resp. zrealizovaným bankovým prevodným príkazom ( aj z internet banking) súdnemu exekútorovi najneskôr pred začiatkom dražby, t. j. do 10:00 hod. Neúspešnému dražiteľovi, ktorý zložil zábezpeku na účet, bude táto vrátená podľa požiadavky daného neúspešného dražiteľa pri zložení zábezpeky a to v hotovosti ihneď po skončení dražby alebo na bankový účet do 5 pracovných dní odo dňa konania dražby. Vydražiteľ je povinný uhradiť najvyššie podanie v lehote 20 dní počítaných odo dňa udelenia príklepu na bankový účet súdneho exekútora č.ú.: SK73 1100 0000 00 292 5876 441, vedený v Tatra banke, a.s, VS 582015, poznámka: Dražba, alebo do pokladne súdneho exekútora JUDr. Evy Falisovej, Lermontovova 14, 811 05 Bratislava. Iný, ako dražobnou vyhláškou stanovený termín obhliadky nehnuteľnosti je možné dohodnúť na základe písomného oznámenia adresovaného exekútorskému úradu, osobne na exekútorskom úrade, emailom, prípadne telefonicky. Kontakt pre doručovanie písomností: Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Eva Falisová - súdny exekútor, Lermontovova 14, 811 05 Bratislava; E-mail: eva.falisova@ske.sk; Tel.: 02/5464 0221, 02/207 87 338. Výzvy a upozornenia tretím osobám: • v y z ý v a m všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami, upozorňujem, že inak sa bude na ich nároky prihliadať len podľa obsahu spisov • v y z ý v a m veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať • v y z ý v a m osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu (ust. § 55 ods. 1 Exekučného poriadku), aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby, inak sa takéto práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný • u p o z o r ň u j e m osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, že môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká.