Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:424EX 170/2020
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Falisová Eva
Ulica:Lermontovova 14
PSČ + Obec:81105 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:13.01.2021
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Lermontovova 14, EÚ JUDr. Eva Falisová
PSČ + Obec:81105 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Senec
Obec:Bernolákovo
Katastrálne územie:Bernolákovo
Číslo listu vlastníctva:1878

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2773/138558zastavaná plocha a nádvoriepozemok,na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
15662773/138rodinný domrodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Anna Gálová, r. Dvoranová, nar. 13.5.1957Nár. Osloboditeľov 1566/2A, Bernolákovo1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:02.12.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:89000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:89000.00
Výška zábezpeky:44500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK73 1100 0000 00 292 5876 441, VS 01702020
Najnižšie podanie:89000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK73 1100 0000 00 292 5876 441, VS 01702020
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151 md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Neboli zistené žiadne závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítanie na najvyššie podanie ( ust. § 153 ods. 1 Exekučného poriadku), ako aj závady, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie ( ust. 153 ods. 2 Exekučného poriadku). Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie nie sú známe.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako i prípadné závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
05.01.202114:00na mieste, kde sa nachádza dražená nehnuteľnosť

Ďalšie informácie

Výška zábezpeky ( ½ spoluvlastníckeho podielu vlastníka Anny Gálovej, r. Dvoranovej, nar. 13.5.1957, bytom Nár. Osloboditeľov 1566/2A, Bernolákovo ) je určená sumou 44.500,- EUR. (ust. § 140 ods. 2 písm. d/ s poukázaním na ust. § 142 ods. 1 Exekučného poriadku). Záujemca o kúpu draženej nehnuteľnosti je povinný dražobnú zábezpeku zložiť v hotovosti do pokladne súdneho exekútora JUDr. Evy Falisovej, Lermontovova 14, 811 05 Bratislava, alebo prevodom peňažných prostriedkov na bankový účet súdneho exekútora č. ú.: SK73 1100 0000 00 292 5876 441, vedený v Tatra banke, a.s , VS 01702020, poznámka: Dražobná zábezpeka rd, najneskôr v deň konania dražby do 11:00 hodiny. Zloženie zábezpeky musí záujemca preukázať výpisom z účtu v banke, resp. zrealizovaným bankovým prevodným príkazom ( aj z internet banking) súdnemu exekútorovi najneskôr pred začiatkom dražby, t. j. do 11:00 hod. Neúspešnému dražiteľovi, ktorý zložil zábezpeku na účet, bude táto vrátená podľa požiadavky daného neúspešného dražiteľa pri zložení zábezpeky a to v hotovosti ihneď po skončení dražby alebo na bankový účet do 5 pracovných dní odo dňa konania dražby. Vydražiteľ je povinný uhradiť najvyššie podanie v lehote 15 dní počítaných odo dňa udelenia príklepu na bankový účet súdneho exekútora č.ú.: SK73 1100 0000 00 292 5876 441, vedený v Tatra banke, a.s, VS 01702020, poznámka: Dražba rd, alebo do pokladne súdneho exekútora JUDr. Evy Falisovej, Lermontovova 14, 811 05 Bratislava. Iný, ako dražobnou vyhláškou stanovený termín obhliadky nehnuteľnosti je možné dohodnúť na základe písomného oznámenia adresovaného exekútorskému úradu, osobne na exekútorskom úrade, emailom, prípadne telefonicky. Kontakt pre doručovanie písomností: Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Eva Falisová - súdny exekútor, Lermontovova 14, 811 05 Bratislava; E-mail: eva.falisova@ske.sk; Tel.: 02/5464 0221, 02/ 2078 7338. Výzvy a upozornenia tretím osobám: • v y z ý v a m všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami, upozorňujem, že inak sa bude na ich nároky prihliadať len podľa obsahu spisov • v y z ý v a m veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať • v y z ý v a m osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu (ust. § 55 ods. 1 Exekučného poriadku), aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby, inak sa takéto práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný • u p o z o r ň u j e m osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, že môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká.