Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:322EX 413/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Janík Bernard
Ulica:Daniela Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.01.2021
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:D. Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Žilina
Obec:Terchová
Katastrálne územie:Terchová
Číslo listu vlastníctva:6367, 6369

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
4214/160zastavaná plocha a návoriepodiel 1/2, LV 6367
4214/247zastavaná plocha a nádvoriepodiel 1/1, LV 6369
4214/4161zastavaná plocha a nádvoriepodiel 1/1, LV 6369
4255/1218orná pôdapodiel 1/1, LV 6369

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
10944214/210dom, podiel 1/1, LV 6369

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Danka RybárováTerchová 932, 01306 Terchová

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.12.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:12668.92
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:12668.92
Výška zábezpeky:6334.46
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 41319
Najnižšie podanie:12668.92
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 41319
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka dražených nehnuteľnosti sa bude konať na základe vopred dohodnutého termínu v obci priamo na mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adresu exekútorského úradu Daniela Dlabača 2/978, 010 01 Žilina, telefonicky na t.č. 041/5092011 alebo elektronicky na e-mailovú adresu exekutor@exekutorzilina.sk.