Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 5832/16
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Janík Bernard
Ulica:Daniela Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.01.2021
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Daniela Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Čadca
Obec:Raková
Katastrálne územie:Raková
Číslo listu vlastníctva:5162

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
KNC č. 561294zastavaná plocha a nádvorie
KNC č. 564499zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
255KNC č. 561rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Vladimír TutkaU Drozda 255, Raková1/12

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.12.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2387.28
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2387.28
Výška zábezpeky:1193.64
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 583216
Najnižšie podanie:2387.28
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 583216
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka sa bude konať na základe predchádzajúceho dohovoru. Záujem o obhliadku je možné nahlásiť telefonicky na č.t. 041/5092011 alebo e-mailom: exekutor@exekutorzilina.sk