Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:120EX 559/2018
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Pavlík Jaromír
Ulica:Nám. A. Hlinku 54
PSČ + Obec:03401 Ružomberok

Dátum a čas konania dražby

Dátum:19.01.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nám. A. Hlinku
PSČ + Obec:03401 Ružomberok

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Kysucké Nové Mesto
Obec:Rudinka
Katastrálne územie:Rudinka
Číslo listu vlastníctva:1149

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
257/4993záhradaJedná sa o pozemok vhodný na výstavbu rodinného domu, nachádzajúci sa v intraviláne obce, Prístup k parcele je zabezpečený. Jedná sa o rovinatý pozemok v dostupnosti možného pripojenia k elektr. sieti, verejnému vodovodu a stl. plynovodu.

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Behúň PeterRudinka 951/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:14.12.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:44400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:44400.00
Výška zábezpeky:22200.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK54 5600 0000 0083 4958 5001
Najnižšie podanie:44400.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK54 5600 0000 0083 4958 5001
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
12.01.202110:00Rudinka, v priestoroch nehnuteľnosti

Ďalšie informácie