Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 325/2020 - 2. kolo
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.01.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Veľký Krtíš
Obec:Veľké Straciny
Katastrálne územie:Veľké Straciny
Číslo listu vlastníctva:367

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
46/2107Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
8246/219Budova ako nadstavba

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kekelák Vladimír a Kekeláková AgnešaVeľké Straciny 821/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:16.12.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:41600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:31200.00
Výška zábezpeky:15600.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 32520
Najnižšie podanie:31200.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 32520
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
19.01.202109:30Veľké Straciny 82

Ďalšie informácie

Predmetom dražby je rodinný dom, ktorý má dve nadzemné podlažia, plochú strechu a nie je podpivničený. Dispozične je dom súčasťou radovej výstavby štyroch rodinných domov; v rade je krajným domom.