Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 6712/07
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďurica Jozef
Ulica:Borovianska cesta 2564/17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.01.2021
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Borovianska 17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Detva
Obec:Horný Tisovník
Katastrálne územie:Horný Tisovník
Číslo listu vlastníctva:713

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
278865/110Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Števák PavelHorný Tisovník 2781/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:16.12.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2385.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2385.00
Výška zábezpeky:1192.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 671207
Najnižšie podanie:2385.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 671207
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
20.01.202010:00Horný Tisovník 278

Ďalšie informácie

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 278 je evidovaný na liste vlastníctva č. 732, okres Detva, obec Horný Tisovník, kat. územie Horný Tisovník. Predmetom dražby sú aj spoluvlastnícke podiely povinného Pavla Števáka (B3 a B6) na nehnuteľnosti, vedenej na LV č. 732, okres Detva, obec Horný Tisovník, kat. územie Horný Tisovník, parc. CKN č. 865/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 274 m2 (právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 865/1 je evidovaný na LV č. 713) a parc CKN - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 59 m2 (právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 865/2 je evidovaný na LV č. 208), pričom spoluvlastnícky podiel B3 predstavuje 1/12 a podiel B6 1/12 na citovaných nehnuteľnostiach. Všeobecná hodnota spoluvlastníckych podielov B3 a B6 určená znaleckým posudkom predstavuje 125,- €, ktorá suma je aj najnižším podaním a výška dražobnej zábezpeky je 62,50 €. Záujem o obhliadku dražených nehnuteľností je potrebné nahlásiť aspoň dva pracovné dni vopred na t.č. 045/532 52 39.