Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:1269/2008
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kuna Peter
Ulica:Miletičova 20
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:16.02.2021
Čas:10:30

Miesto konania dražby

Ulica:Miletičova 20
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Michalovce
Obec:Šamudovce
Katastrálne územie:Šamudovce
Číslo listu vlastníctva:152

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
128/11184zastavané plochy a nádvoria
128/2186záhrady

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
58128/1rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Marián TomiŠamudovce 581/1
Terézia Tomiová, rod. TokárováŠamudovce 581/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:16.12.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:26100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:26100.00
Výška zábezpeky:13050.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK94 3100 0000 0040 0096 2240
Najnižšie podanie:26100.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK94 3100 0000 0040 0096 2240
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Súdny exekútor nemá vedomosť o závadách, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ sa stáva vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka predávanej nehnuteľnosti sa uskutoční podľa telefonickej, príp. e – mailovej dohody so súdnym exekútorom ( tel.č. 02/55410091; e-mail: eukuna@eukuna.sk) v priestoroch nehnuteľnosti.