Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:12EX 346/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Brožina Michal
Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Dátum a čas konania dražby

Dátum:09.02.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Vranov nad Topľou
Obec:Ďurďoš
Katastrálne územie:Ďurďoš
Číslo listu vlastníctva:29

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
65/11186záhrada
66137zastavaná plocha a nádvorie
67483zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
3167rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Horvát Stanislav a Romana HorvátováSlovenská 367/3, Hanušovce nad Topľou1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:28.12.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:21700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:16275.00
Výška zábezpeky:8137.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4409000000000540159813, VS 3462020
Najnižšie podanie:16275.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4409000000000540159813, VS 3462020
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
08.02.202111:00Ďurďoš 31

Ďalšie informácie