Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Zrušenie dražby
Číslo exekučného konania:296EX 159/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Lutter Ivan
Ulica:Longobardská 1301/27
PSČ + Obec:85110 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:19.01.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Longobardská 27
PSČ + Obec:85110 Bratislava - Rusovce

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:27.11.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie