Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:100EX 269/2017
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Laifer Stanislav
Ulica:Prievozská 14/A
PSČ + Obec:82109 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:07.04.2021
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Prievozská 14/A (Hotel Astra,sídlo exek.úradu))
PSČ + Obec:82109 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Senec
Obec:Hrubá Borša
Katastrálne územie:Hrubá Borša
Číslo listu vlastníctva:169

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
146/13935Orná pôdaOrná pôda
1482242Orná pôdaOrná pôda
141/12900Zastavané plochy a nádvoriaZastavané plochy a nádvoria
141/2677Zastavané plochy a nádvoriaZastavané plochy a nádvoria
141/3106Zastavané plochy a nádvoriaZastavané plochy a nádvoria
141/4223Zastavané plochy a nádvoriaZastavané plochy a nádvoria
14518374Zastavané plochy a nádvoriaZastavané plochy a nádvoria
1494324Zastavané plochy a nádvoriaZastavané plochy a nádvoria
150/16836Zastavané plochy a nádvoriaZastavané plochy a nádvoria
150/2374Zastavané plochy a nádvoriaZastavané plochy a nádvoria
150/318Zastavané plochy a nádvoriaZastavané plochy a nádvoria
150/4305Zastavané plochy a nádvoriaZastavané plochy a nádvoria
150/552Zastavané plochy a nádvoriaZastavané plochy a nádvoria
150/6291Zastavané plochy a nádvoriaZastavané plochy a nádvoria
150/7142Zastavané plochy a nádvoriaZastavané plochy a nádvoria
150/8692Zastavané plochy a nádvoriaZastavané plochy a nádvoria
150/9405Zastavané plochy a nádvoriaZastavané plochy a nádvoria
150/10366Zastavané plochy a nádvoriaZastavané plochy a nádvoria
150/111617Zastavané plochy a nádvoriaZastavané plochy a nádvoria
150/126269Zastavané plochy a nádvoriaZastavané plochy a nádvoria
150/13252Zastavané plochy a nádvoriaZastavané plochy a nádvoria
1521378Zastavané plochy a nádvoriaZastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
bez súpisného čísla141/220OBYTNY DOM/OBJ.C.14/
bez súpisného čísla150/220OBYTNY DOM/OBJ.C.12/
bez súpisného čísla150/420RD/OBJ.C.8./
bez súpisného čísla150/520RD /OBJ.C.8/
bez súpisného čísla150/620SYPKA /OBJ.C.6/
bez súpisného čísla150/720CHLIEV /OBJ.C.5/
bez súpisného čísla150/820VAZNICA/OBJ.C.13/
bez súpisného čísla150/820MASTAL HD /OBJ.C.10/
bez súpisného čísla150/920MASTAL KONI/OBJ.C.11
bez súpisného čísla150/920MLIECNICA /OBJ.C.7/
bez súpisného čísla150/1020MASTAL /OBJ.C.9/
bez súpisného čísla150/1020MASTAL HD/OBJ.C.9/
bez súpisného čísla150/1120DIELNA /OBJ.C.16/
bez súpisného čísla150/1120MASTAL HD/OBJ.C.3/
bez súpisného čísla150/1120PRIP.KRMIV/OBJ.C.2/
bez súpisného čísla150/1120MASTAL/HD OBJ.C.4/

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Macek DušanHrubá Borša 71, 900 50 Hrubá Borša1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:01.03.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:245813.73
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:245813.73
Výška zábezpeky:92184.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK79 1100 0000 0026 2500 6292
Najnižšie podanie:184360.32
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK79 1100 0000 0026 2500 6292
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:bez závad
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti, o čom je však povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
22.03.202111:00Hrubá Borša, na mieste, kde sa nachádzajú nehnuteľnosti

Ďalšie informácie

Výška zábezpeky 92 184,00 EUR predstavuje zábezpeku spolu na všetky dražené nehnuteľnosti. Najnižšie podanie 184 360,32 EUR predstavuje najnižšie podanie spolu na všetky dražené nehnuteľnosti. Nehnuteľnosti sa dražia po jednotlivých parcelách a aj ako celky (viď nižšie). Kompletný prehľad všeobecnej ceny spoluvlastníckeho podielu (1/2) a 3/4 hodnoty spoluvlastníckeho podielu (1/2) v EUR: Orná pôda parc. č. 146/1 (3 935 m2) 1 487,24 1 115,43 parc. č. 148 (2 242 m2) 1 398,23 1 048,67 Poľnohospodárske stavby Bytové a nebytové budovy (haly) Sypka - obj.č.6 na parc.č. 150/6 158,27 118,70 Chliev-objč.5 na parc.č. 150/7 21.41 16,06 Vážnica - obj.č. 13 na parc.č. 150/8 134,40 100,80 Maštal obj.č.10 na parc.č. 150/8 374,40 280,80 Obj.č.2, 3, 4, 16 na parc .č. 150/11 125,91 94,43 Obj. č. 7 a 11 na parc.č. 150/9 25,83 19,37 Objekt č. 9 na parc.č. 150/10 27,00 20,25 Pozemky Pozemky pod poľnohospodárskymi stavbami - parc. č. 150/6 (291 m2) 1 526,30 1 144,73 Pozemky pod poľnohospodárskymi stavbami - parc. č. 150/7 (142 m2) 744,79 558,59 Pozemky pod poľnohospodárskymi stavbami - parc. č. 150/8 (692 m2) 3 629,54 2 722,16 Pozemky pod poľnohospodárskymi stavbami - parc. č. 150/9 (405 m2) 2 124,23 1 593,17 Pozemky pod poľnohospodárskymi stavbami - parc. č. 150/10 (366 m2) 1 919,67 1 439,75 Pozemky pod poľnohospodárskymi stavbami - parc. č. 150/11 (1 617 m2) 8 481,17 6 360,87 Bytové a nebytové budovy (haly) Obytný dom - obj.č. 14 na parc.č. 141/2 50,82 38,12 Obytný dom - obj.č. 12 na parc.č. 150/2 30,48 22,86 Rodinný dom - obj.č. 8 na parc.č. 150/4 + 150/5 2 802,46 2 101,85 Pozemky Pozemky pod bytovými stavbami - parc. č. 141/2 (677 m2) 3 550,87 2 663,15 Pozemky pod bytovými stavbami - parc. č. 150/2 (374 m2) 1 961,63 1 471,22 Pozemky pod bytovými stavbami - parc. č. 150/4 (305 m2) 1 599,73 1 199,80 Pozemky pod bytovými stavbami - parc. č. 150/5 (52 m2) 272,74 204,56 Pozemky nezastavané parc. č. 141/1 (2 900 m2) 15 210,50 11 407,88 parc. č. 141/3 (106 m2) 555,97 416,98 parc. č. 141/4 (223 m2) 1 169,64 877,23 parc. č. 145 (18 374 m2) 96 371,63 72 278,72 parc. č. 149 (4 324 m2) 22 679,38 17 009,54 parc. č. 150/1 (6 836 m2) 35 854,82 26 891,12 parc. č. 150/3 (18 m2) 94,41 70,81 parc. č. 150/12 (6 269 m2) 32 880,91 24 660,68 parc. č. 150/13 (252 m2) 1 321,74 991,31 parc. č. 152 (1 378 m2) 7 227,61 5 420,71 Najnižšie podanie Predmetom dražby po jednotlivých parcelách (1 až 6) sú nehnuteľnosti a najnižšie podanie predstavuje (¾ všeobecnej hodnoty spoluvlastníckeho podielu ½ v Eur): 1 orná pôda - parc. č. 146/1 (3 935 m2) 1 115,43 2 orná pôda - parc. č. 148 (2 242 m2) 1 048,67 3 pozemky - parc. č. 145 (18 374 m2) 72 278,72 4 pozemky - parc. č. 149 (4 324 m2) 17 009,54 5 pozemky - parc. č. 152 (1 378 m2) 5 420,71 6 pozemky - parc. č. 150/12 (6 269 m2) 24 660,68 Predmetom dražby ako celkov (7 a 8) sú nehnuteľnosti a najnižšie podanie predstavuje (¾ všeobecnej hodnoty spoluvlastníckeho podielu ½ v Eur): Celok 7: Sýpka - obj.č.6 na parc.č. 150/6 118,70 Pozemky pod poľnohospodárskymi stavbami - parc. č. 150/6 (291 m2) 1 144,73 Chliev-objč.5 na parc.č. 150/7 16,06 Pozemky pod poľnohospodárskymi stavbami - parc. č. 150/7 (142 m2) 558,59 Vážnica - obj.č. 13 na parc.č. 150/8 100,80 Maštal obj.č.10 na parc.č. 150/8 280,80 Pozemky pod poľnohospodárskymi stavbami - parc. č. 150/8 (692 m2) 2 722,16 Obj.č.2, 3, 4, 16 na parc .č. 150/11 94,43 Pozemky pod poľnohospodárskymi stavbami - parc. č. 150/11 (1 617 m2) 6 360,87 Obj. č. 7 a 11 na parc.č. 150/9 19,37 Pozemky pod poľnohospodárskymi stavbami - parc. č. 150/9 (405 m2) 1 593,17 Objekt č. 9 na parc.č. 150/10 20,25 Pozemky pod poľnohospodárskymi stavbami - parc. č. 150/10 (366 m2) 1 439,75 Obytný dom - obj.č. 12 na parc.č. 150/2 22,86 Pozemky pod bytovými stavbami - parc. č. 150/2 (374 m2) 1 471,22 Rodinný dom - obj.č. 8 na parc.č. 150/4 + 150/5 2 101,85 Pozemky pod bytovými stavbami - parc. č. 150/4 (305 m2) 1 199,80 Pozemky pod bytovými stavbami - parc. č. 150/5 (52 m2) 204,56 Pozemky - parc. č. 150/1 (6 836 m2) 26 891,12 Pozemky - parc. č. 150/3 (18 m2) 70,81 Pozemky - parc. č. 150/13 (252 m2) 991,31 Spolu za celok 47 423,21 Celok 8 Obytný dom - obj.č. 14 na parc.č. 141/2 38,12 Pozemky pod bytovými stavbami - parc. č. 141/2 (677 m2) 2 663,15 Pozemky - parc. č. 141/1 (2 900 m2) 11 407,88 Pozemky - parc. č. 141/3 (106 m2) 416,98 Pozemky - parc. č. 141/4 (223 m2) 877,23 Spolu za celok 15 403,36 Najnižšie podanie sa rovná ¾ všeobecnej hodnoty určenej znaleckým posudkom zníženej o závady, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie, a zvýšenej o hodnotu práv spojených s nehnuteľnosťou, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie. Nehnuteľnosti sú bez závad. Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Výška dražobnej zábezpeky v EUR: Dražobná zábezpeka je určená vo výške 50% z ¾ všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti určenej znaleckým posudkom a predstavuje: orná pôda - parc. č. 146/1 (3 935 m2) 558,- orná pôda - parc. č. 148 (2 242 m2) 525,- pozemky - parc. č. 145 (18 374 m2) 36 140,- pozemky - parc. č. 149 (4 324 m2) 8 505,- pozemky - parc. č. 152 (1 378 m2) 2 711,- pozemky - parc. č. 150/12 (6 269 m2) 12 331,- Celok 7 spolu 23 712,- Celok 8 spolu 7 702,- Podmienky dražby Dražobnú zábezpeku sú záujemcovia o kúpu dražených nehnuteľností povinný zložiť prevodom na účet súdneho exekútora vedený v Tatra banke, a.s., SK7911000000002625006292, vs. 2692017, ktorá musí byť pripísaná na účte exekútora najneskôr do 10:00 hod., v deň konania dražby (7. apríla 2021). Dražiteľ sa musí v rámci prezentácie na dražbe preukázať dokladom potvrdzujúcim jej zloženie (výpis z účtu, vkladový lístok a pod.). Na neskôr pripísané platby na účet súdneho exekútora sa neprihliada, a záujemca o kúpu nebude môcť dražiť nehnuteľnosť. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky. Udelením príklepu jeho právo zaniká. Začiatok prezentácie účastníkov dražby je v časovom rozpätí 45 minút pred začiatkom dražby až do momentu začiatku dražby. Dražiť môže každá fyzická alebo právnická osoba, spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu prihlási do termínu začatia dražby a zloží dražobnú zábezpeku. V prípade fyzických osôb dražby sa môže zúčastniť osoba staršia ako 18 rokov, s platným občianskym preukazom. V prípade, že sa fyzická osoba chce dať zastúpiť treťou osobou, táto osoba sa musí preukázať platným občianskym preukazom a predložiť originál plnej moci na zastupovanie v dražobnom dni na dražbe, pričom na plnej moci musí byť splnomocniteľov podpis úradne overený, alebo jeho zastupovanie musí vyplývať z verejnej listiny. V prípade právnických osôb je potrebné predložiť aktuálny výpis z obchodného registra a doklad totožnosti štatutárneho zástupcu, pokiaľ je právnická osoba zastúpená inou osobou ako štatutárnym zástupcom, musí táto osoba predložiť originál poverenia alebo plnej moci na zastupovanie v dražobnom dni na dražbe, pričom na plnej moci musí byť splnomocniteľov podpis úradne overený, alebo jeho zastupovanie musí vyplývať z verejnej listiny. Dražiť nemôže súdny exekútor poverený vykonaním exekúcie ani jeho zamestnanci, zapisovateľ, znalec, ktorý vypracoval znalecký posudok na draženú nehnuteľnosť, povinný, manžel povinného, ak ide o nehnuteľnosť patriacu do bezpodielového vlastníctva manželov a ani ten, komu nadobudnúť vec bráni osobitný predpis ( napr. § 7 ods.1 zákona č. 144/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Najnižším podaním sú ¾ všeobecnej ceny spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti stanovenej znalcom a uvedenej v tejto vyhláške. Dražba sa koná do vtedy, kým dražitelia robia svoje podania; dražitelia sú viazaní svojimi podaniami kým exekútor neudelí príklep. Výška ceny vydraženej nehnuteľnosti nie je obmedzená ustanoveniami cenových predpisov. Najmenší rozdiel (prihodenie) medzi navzájom nasledujúcimi ponukami je 300,- EUR ( slovom tristo EUR). Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak budú prítomný na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Námietky môže vzniesť do 3 dní odo dňa dražby každý, komu v rozpore s § 141 ods. 2 EP nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd spolu s rozhodnutím o príklepe. Námietkam možno vyhovieť, len ak sa vytýkajú vady na ujmu toho, kto námietky podal, alebo ak súd zistí porušenie zákona. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie do 5 dní od udelenia príklepu na účet súdneho exekútora vedený v Tatra banke, a.s., SK7911000000002625006292, vs. 2692017. Na najvyššie podanie sa započíta zložená dražobná zábezpeka. Vrátenie dražobnej zábezpeky Neúspešným dražiteľom bude vrátená zábezpeka do 5 pracovných dní od obdržania príslušnej zábezpeky na účet súdneho exekútora, a bude vrátená na ten účet, z ktorého bola odoslaná. Prevzatie nehnuteľnosti Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti, o čom je však povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Obhliadka nehnuteľností Obhliadka nehnuteľností sa uskutoční na mieste, kde sa nachádza nehnuteľnosť dňa 22.marca 2021 o 11:00 hod. Ak sa chce záujemca o dražbu nehnuteľností zúčastniť ohliadky v stanovenom termíne, je potrebné, aby sa vopred telefonicky ohlásil do úradu súdneho exekútora. Vyzývam povinného, aby v určenom čase umožnil obhliadku draženej nehnuteľnosti (za prítomnosti exekútora, alebo jeho zamestnancov). Exekútor alebo jeho zamestnanec je oprávnený vymôcť si prístup na draženú nehnuteľnosť. Výzva Vyzývam: 1) všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby sa upozorňujú, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov. 2) veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ ich dlh prevziať. 3) oprávnené osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 44 ods. 1 Exekučného poriadku, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začiatkom dražby, inak takéto práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Upozornenie Upozorňujem, že osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia a že udelením príklepu predkupné právo zaniká, Poučenie Proti dražobnej vyhláške nie je prípustný opravný prostriedok.