Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:145Ex 227/2020
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rychtarčík Róbert
Ulica:1.mája 23/25
PSČ + Obec:05801 Poprad

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.04.2021
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:1. mája 223/25
PSČ + Obec:05801 Poprad

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Spišská Nová Ves
Obec:Richnava
Katastrálne územie:Richnava
Číslo listu vlastníctva:1119

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
376538/2rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Denisa MichalikováTatranská Lomnica 56221/40

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:02.03.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:10920.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:5460.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3602000000352910140562
Najnižšie podanie:
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3602000000352910140562
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
25.03.202111:00Richnava 376

Ďalšie informácie