Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 2595/2014
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:07.04.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Banská Štiavnica
Obec:Banská Štiavnica
Katastrálne územie:Banská Štiavnica
Číslo listu vlastníctva:1128

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
228268Zastavaná plocha a nádvorie
2291116Záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
310228Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Miertuš MilanNa Maximilian šachtu 310/3, Banská Štiavnica1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:02.03.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:28400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:17040.00
Výška zábezpeky:8520.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 259514
Najnižšie podanie:17040.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 259514
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
23.03.202109:30Na Maximilian šachtu 310/3, Banská Štiavnica

Ďalšie informácie

Na predávaný podiel bude uplatnené zákonné predkupné právo spoluvlastníka.