Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:402/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Boorová Dzuriková Klaudia
Ulica:Mlynská 3
PSČ + Obec:95701 Bánovce nad Bebravou

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.04.2021
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Mlynská 3
PSČ + Obec:95701 Bánovce nd Bebravou

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Ilava
Obec:Dubnica nad Váhom
Katastrálne územie:Dubnica nad Váhom
Číslo listu vlastníctva:1655, 1357

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2229/3303Zastavaná plocha a nádvorie
2229/4608Záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
3182229/310Rod.dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Raček IvanJilemnického 318/18, Dubnica nad Váhomč.LV 1655 v podiele 1/8
Račeková IvanaPod Hájom 1092/73, Dubnica nad Váhomč.lv 1655 v podiele 7/8
Raček IvanJilemnického 318/18, Dubnica nad Váhomč. lv 1357 v podele 20/96
Račeková IvanaPod Hájom 1092/73, Dubnica nad Váhomč.lv 1357 v podiele 19/24

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:02.03.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:19700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:19700.00
Výška zábezpeky:9850.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK40 0900 0000 0002 6192 0235 VS40219
Najnižšie podanie:19700.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK40 0900 0000 0002 6192 0235 VS:40219
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
23.03.202113:30v mieste kde sa dražená nehnuteľnosť nachádza
29.03.202113:30v mieste kde sa dražená nehnuteľnosť nachádza

Ďalšie informácie

Záujem o obhliadku v určenom termíne je potrebné si vopred potvrdiť prostredníctvom tel.č 038/530 0850