Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:120EX 559/2018
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Pavlík Jaromír
Ulica:Nám. A. Hlinku 54
PSČ + Obec:03401 Ružomberok

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.04.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nám. A. Hlinku 54
PSČ + Obec:03401 Ružomberok

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Kysucké Nové Mesto
Obec:Rudinka
Katastrálne územie:Rudinka
Číslo listu vlastníctva:1149

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
257/4993záhradaJedná sa o pozemok v zastavanom území obce, vhodný ako stavebný pozemok na individuálnu bytovú výstavbu.

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Behúň Peter, nar. 24.01.1986Rudinka 951/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:04.03.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:44400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:44000.00
Výška zábezpeky:22200.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK54 5600 0000 0083 4958 5001
Najnižšie podanie:44400.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK54 5600 0000 0083 4958 5001
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Cez pozemok vedie elektrické vedenie.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
08.04.202110:00Rudinka, priestor nehnuteľnosti

Ďalšie informácie