Potrebujem vymôcť peniaze!

V postavení veriteľa sa môžete ocitnúť veľmi jednoducho: požičiate niekomu peniaze a on vám ich nevracia; prenajímate byt a namiesto platieb dohodnutého nájomného stále len počúvate výhovorky, prečo nájomníci nemajú peniaze. Ak ste stratili trpezlivosť, súdny exekútor je konečnou inštanciou, ktorá vám môže pomôcť.

Treba si uvedomiť, že dlžobu je potrebné začať vymáhať čím skôr a nečakať, kedy narastie do závratných výšok, ktoré môžu prekročiť majetok dlžníka. Čím dlhšie budete váhať, o to viac peňazí nakoniec môžete prísť.

Ak chcete účinne vymôcť svoje peniaze, je nevyhnutná postupnosť viacerých krokov.

Obráťte sa na súd

Ak ste sa s dlžníkom nedohodli a rozhodli ste sa svoje peniaze vymáhať, musíte najprv vykonať príslušné kroky na súde.

Predtým, ako začne konať exekútor, musíte vy vykonať príslušné kroky na súde. Znamená to, že po zlyhaní všetkých pokusov o dohodu s dlžníkom naňho podáte žalobu. Okrem dlhu môžete požadovať aj úrok z omeškania. Súd potom rozhodne, koľko vám spolu dlžník musí zaplatiť a v akej lehote.

Ak dlžník určenú lehotu nedodrží, stáva sa rozhodnutie súdu tazvaným vykonateľným exekučným titulom. Vtedy podáte návrh na vykonanie exekúcie niektorému zo súdnych exekútorov. Vybrať si môžete ktoréhokoľvek exekútora zo zoznamu, ktorý nájdete tu. (preklik na zoznam exekútorov)

____________________________________

Podajte návrh na vykonanie exekúcie

Ak máte v rukách vykonateľný exekučný titul, vyberiete si súdneho exekútora a podáte návrh na vykonanie exekúcie.

Návrh, ktorý podáte vám vybranému exekútorovi, musí obsahovať tieto náležitosti:

  • meno a sídlo exekútora, ktorému je určený
  • kto návrh robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje
  • označenie účastníkov konania, teda oprávneného (to je veriteľ, čiže vy) a povinného (dlžníka) pomocou mena, priezviska, bydliska, štátneho občianstva, ak je účastníkom fyzická osoba
  • v prípade právnickej osoby treba uviesť názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo
  • presné označenie exekučného titulu a vymedzenie vymáhaného nároku vrátane príslušenstva a trov predchádzajúceho konania
  • dátum a váš podpis

Súčasťou návrhu môže, ale nemusí byť aj spôsob, akým sa má exekúcia vykonať.

Návrh predložíte v troch vyhotoveniach, priložíte k nemu aj rovnopis exekučného titulu spolu s doložkou o vykonateľnosti a vyhlásenie, že váš dlžník nesplnil to, čo mu uložil súd. Podrobnosti nájdete v paragrafoch 38, 39 a 40 Zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (prekliky na Exekučný poriadok, ktorý treba pridať do dokumentov). Paragraf 41 zasa určuje, na podklade čoho môže byť vedená exekúcia v skratke exekučné tituly.

Ak bude váš návrh nesprávny, neúplny alebo nezrozumiteľný, exekútor vás vyzve, aby ste ho opravili alebo doplnili v lehote, ktorú určí a ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní. Poučí vás aj o tom, ako treba opravu alebo doplnenie urobiť. Vždy je však lepšie poradiť sa najlepšie s exekútorom vopred.

____________________________

Začne sa exekučné konanie

Súdny exekútor sa po obdržaní vášho návrhu na začatie exekúcie musí obrátiť opäť na súd a požiadať ho o poverenie na vykonanie exekúcie.

Exekučné konanie sa začína dňom, keď súdny exekútor dostal váš návrh na začatie exekúcie. Samotnú exekúciu však môže začať vykonávať, až keď dostane od súdu poverenie na jej vykonanie.

Exekútor sa teda po vašom návrhu alebo jeho doplnení obráti do pätnástich dní na súd a požiada ho o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Súd počas ďalších pätnástich dní (okrem výnimiek ustanovených v paragrafe 44 – preklik na Exekučný poriadok, ktorý treba pridať do dokumentov) písomne poverí exekútora, aby vykonal exekúciu.

Po udelení poverenia súdom vás i dlžníka exekútor upovedomí o začatí exekúcie, prípadne o spôsobe jej vykonania a predbežných trovách exekúcie.

Potom je už vymáhanie pohľadávky v rukách exekútora. Ak sa však dlžník zrazu „spamätá“ a doručí peniaze priamo vám, ihneď exekútorovi oznámte, koľko finančných prostriedkov a kedy ste prevzali. Ak to neurobíte, môžete znášať trovy exekútora v čase medzi prijatím peňazí a vaším oneskoreným oznámením.

Prijaté alebo vymožené prostriedky dlžníka sa podľa zákona použijú v tomto poradí:

  • najprv sa uhradia trovy exekútora, najviac však do výšky 24 percent z prostriedkov od dlžníka
  • potom sa hradí istina vymáhanej pohľadávky, teda dlhu
  • po jej uhradení príde na rad príslušenstvo pohľadávky, ktoré vám priznali v exekučnom titule
  • a napokon vaše trovy ako oprávneného

Nie ste s prácou exekútora spokojný?

Pokiaľ s prácou vami vybraného exekútora nebudete spokojný, môžete kedykoľvek v priebehu exekučného konania aj bez uvedenia dôvodu podať na príslušný okresný súd návrh na zmenu exekútora. Súd o nej rozhodne do tridsiatich dní od doručenia vášho návrhu.

V minulosti sa, bohužiaľ, stali prípady, keď nepoctivý exekútor prijal od dlžníka peniaze, ale neodovzdal ich veriteľovi. Aby sa zamedzilo takémuto konaniu, platí od 1. novembra 2013 novela Zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Preklik na exekučný poriadok, ktorý treba doplniť do dokumentov), na ktorej sa podieľala aj Slovenská komora exekútorov. V súčasnosti je exekútor povinný poukázať vám ako veriteľovi peniaze bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od ich prijatia, pokiaľ ste sa písomne nedohodli inak. Lehota však v dohode nesmie byť dlhšia ako 90 dní, inak je takáto dohoda medzi vami a exekútorom neplatná. Podrobnosti nájdete v paragrafe 36 spomenutého zákona.

Ak by exekútor porušil túto svoju povinnosť, dopustil by sa závažného disciplinárneho previnenia. Vy sa môžete obrátiť na súd, ktorý mu môže nariadiť, aby vám peniaze vyplatil do troch dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Zbavuje sa dlžník majetku?

Niektorí dlžníci sa namiesto vyrovnania svojich dlhov snažia rôznymi cestami zbaviť sa majetku, aby mu po právnej stránke nič nepatrilo.

Exekútor v upovedomení o začiatku exekúcie zakáže vášmu dlžníkovi, aby odo dňa doručenia nakladal so svojím majetkom, ktorý podlieha exekúcii, s výnimkou prípadu, ak by sa tým mal uhradiť jeho dlh. Je však možné, že dlžník s exekúciou počítal a preto sa „preventívne“ zbavil majetku vopred. Jedným z takýchto spôsobov môže byť napríklad darovacia zmluva, ktorou niekomu daruje svoj dom či byt.

Je preto dobré vedieť, že takéto darovanie môžete napadnúť na príslušnom súde žalobou iba vy ako veriteľ, exekútor to urobiť nemôže. Odporovacia lehota je tri roky – ak do tohto času pred začatím exekúcie dlžník svoj majetok niekomu daroval, môžete sa obrátiť na súd.