Aktuality

Slovenská komora exekútorov žiada elektronické prideľovanie exekúcií náhodným výberom. Môže to byť zásadný antikorupčný nástroj a zlacniť exekučné konanie aug 15, 2013

Slovenska? komora exeku?torov z?iada elektronicke? pridel?ovanie exeku?cii? na?hodny?m vy?berom. Mo?z?e to byt? za?sadny? antikorupc?ny? na?stroj a zlacnit? exekuc?ne? konanie Slovenska? komora exeku?torov (SKE) navrhuje elektronicke? pridel?ovanie spisov su?dnym exeku?torom. Exeku?cie by sa pridel?ovali na?hodny?m vy?berom bez moz?nosti ovplyvn?ov