Poradňa

Dlžník sa stal dedičom okt 14, 2015

Dobrý deň, mám súdom potvrdenú pohľadávku voči bývalému zamestnávateľovi – fyzickej osobe. Zatiaľ som nepodal návrh na začatie exekúcie, pretože dlžník je nemajetný a nemá vôľu dobrovoľne dlh splniť. Zomrel mu však otec, ktorý vlastnil dom a ornú pôdu. Môžem si nárokovať svoju pohľadávku z dlžníkovho dedičstva? Odporúčame Vám podať návrh na z

Nemajetný dlžník a majetok manželky okt 7, 2015

Vymáham dlh od dlžníka, ktorým je fyzická osoba. Zistil som, že nikde oficiálne nepracuje a je nemajetný. Býva so svojou manželkou v rodinnom dome, ktorý ona zdedila po rodičoch. Je možné exekuovať tento dom? Ak má dlžník majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, možno ho exekuovať. Exekúciou však nemožno postihnúť majetok manželky, ktorý

Akú výšku dlhu možno exekuovať? sep 30, 2015

Dobrý deň, chcem sa spýtať, akú minimálnu výšku dlhu je možné exekuovať? Súdny exekútor vykonáva svoju právomoc v súlade s Exekučným poriadkom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri realizácii práva oprávneného na výkon exekučného titulu zákon nestanovuje spodnú hranicu pre podanie návrhu na začatie exekúcie. Súdny exekútor je teda p

Dlžník vyhlásil osobný bankrot sep 23, 2015

Dlžník – fyzická osoba vyhlásila osobný bankrot. Čo bude s už začatým exekučným konaním voči nemu? Vyhlásenie konkurzu na fyzickú osobu má podľa § 48 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za následok zastavenie už začatého exekučného konania. Veriteľ má možn