Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:798/2013
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Stano Peter
Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:14.04.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Senec
Obec:Senec
Katastrálne územie:Senec
Číslo listu vlastníctva:4660

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
549543880orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
František Baliga, nar. 05.02.1995Deviata 8/A, 831 01 Bratislava2/3

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:01.03.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:67800.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:67800.00
Výška zábezpeky:33900.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009, VS: 79813
Najnižšie podanie:67800.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009, VS: 79813
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
07.04.202110:00Trnava

Ďalšie informácie