Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex222/2020
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Špička Jaroslav
Ulica:Okulka 24/11
PSČ + Obec:09301 Vranov nad Topľou

Dátum a čas konania dražby

Dátum:20.04.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Okulka 24/11
PSČ + Obec:09301 Vranov nad Topľou

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Prešov
Obec:Prešov
Katastrálne územie:Prešov
Číslo listu vlastníctva:10283

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
5815506zastavané plochy a nádvoriapozemok pod stavbou v podiele 39/1492

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
37255815bytjednoizbový byt č. 28 na treťom poschodí, v obytnom dome č. 3725 na ulici 17 novembra v Prešove, Povinný vlastní byt v podiele 1/1 a na spoločných častiach a priestoroch je vlastníkom v podiele 39/1492

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Varga Peter17. Novembra 3725/17, Prešov1/1
Varga Peter17. Novembra 3725/17, Prešov39/1492

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:02.03.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:73218.41
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:73218.41
Výška zábezpeky:36609.25
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4711000000002927908574
Najnižšie podanie:73218.41
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK4711000000002927908574
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Súdny znalec závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať, bez započítania na najvyššie podanie nezistil, na vydražiteľa je prechod úžitkov a závad - bez závad.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:bez závad.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
15.04.202114:0017. Novembra 3725/17, 08001 Prešov

Ďalšie informácie

Záujem o ohliadku treba vopred nahlásiť u súdneho exekútora na te. 0905673194