Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 1127/2008
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Zummerová Marcela
Ulica:ul.kpt.Nálepku 22
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Dátum a čas konania dražby

Dátum:13.04.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:ul.kpt.Nálepku 22
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Veľký Krtíš
Obec:Veľká Čalomija
Katastrálne územie:Veľká Čalomija
Číslo listu vlastníctva:274

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
174554zastavané plochy a nádvoria
1751010záhrady

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
196174rodinný domstavba bola zbúraná

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kratochvílová Mariana Ing.Športová 10, Veľký Biel1/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:05.03.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2000.00
Výška zábezpeky:1000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN SK25 0200 0000 0013 6209 1151, BIC: SUBASKBX , VS 11272008
Najnižšie podanie:2000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN SK25 0200 0000 0013 6209 1151, BIC: SUBASKBX , VS 11272008
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ sa môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
07.04.202111:00Veľká Čalomija - pozemok je verejne prístupný

Ďalšie informácie

Dražobnú zábezpeku je dražiteľ povinný uhradiť výhradne na osobitný účet Exekútorského úradu Michalovce, IBAN SK25 0200 0000 0013 6209 1151, BIC: SUBASKBX vo VÚB a.s. s uvedením VS 11272008. Dražobná zábezpeka musí byť pripísaná na osobitný účet súdnej exekútorky najneskôr deň pred konaním dražby. Dražiteľovi, ktorý neuhradí dražobnú zábezpeku deň pred konaním dražby, nebude umožnené zúčastniť sa dražby ako dražiteľovi.