Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 744/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Janík Bernard
Ulica:Daniela Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:20.04.2021
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:D. Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Kysucké Nové Mesto
Obec:Povina, Kysucký Lieskovec
Katastrálne územie:Povina, Kysucký Lieskovec
Číslo listu vlastníctva:4055, 2710,1479

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2045/27809ostatná plochaKU Povina, LV 4055, podiel 1/1
292/590záhradaKU Kysucký Lieskovec, LV 2710, podiel 3/96+1/63
23682824orná pôdaKU Kysucký Lieskovec, LV 1479, podiel 1/2

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
296204413č.s. 296, KU Povina, LV 4055, podiel 1/1

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Štefan MrenkaKysucký Lieskovec 334, Kysucký LieskovecLV 4055 1/1, LV 2710 3/96+1/63, LV 1479 1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:05.03.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:79112.60
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:79112.60
Výška zábezpeky:39556.30
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 74419
Najnižšie podanie:79112.60
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 74419
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka dražených nehnuteľnosti sa bude konať na základe vopred dohodnutého termínu v obci priamo na mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adresu exekútorského úradu Daniela Dlabača 2/978, 010 01 Žilina, telefonicky na t.č. 041/5092011 alebo elektronicky na e-mailovú adresu exekutor@exekutorzilina.sk. NEHNUTEĽNOSTI SA BUDÚ DRAŽIŤ JEDNOTLIVO Znalec určil všeobecnú cenu nehnuteľností nasledovne: VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 4055, v podiele 1/1 Obec: Povina Katastrálne územie: Povina Okres: Kysucké Nové Mesto Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, Katastrálny odbor parc. KNC č. 2045/2 – ostatná plocha o výmere 7809 m2, v podiele 1/1 .................. 43.027,59 EUR stavba č.s. 296, postavená na parcele 2044, v podiele 1/1 .......................................... 34.794,99 EUR VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 2710, v podiele 3/96 + 1/63 Obec: Kysucký Lieskovec Katastrálne územie: Kysucký Lieskovec Okres: Kysucké Nové Mesto Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, Katastrálny odbor parc. KNC č. 292/5 – záhrada o výmere 90 m2, v podiele 3/96 a 1/63 ............................. 60,74 EUR VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1479, v podiele 1/2 Obec: Kysucký Lieskovec Katastrálne územie: Kysucký Lieskovec Okres: Kysucké Nové Mesto Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, Katastrálny odbor parc. KNE č. 2368 –orná pôda o výmere 2824 m2, v podiele 1/2 ............................. 1.229,28 EUR