Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 20816/01
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Chladný Stacho
Ulica:Stráž 3/223
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:03.05.2021
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stráž 223
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Poprad
Obec:Poprad
Katastrálne územie:Poprad
Číslo listu vlastníctva:3322

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2993/531711zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
23582993/531Bytový domˈErbiumˈ, ul. L. Svobodu, or.č.18,20,22,24
byt č. 46, vchod 22, 6.p., podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 3271/205720

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Štěpaníková Simona, r. ŠtěpaníkováLudvíka Svobodu 2358/22, Poprad, PSČ 058 011/6
Štěpaník Róbert, r. ŠtěpaníkLudvíka Svobodu 2358/22, Poprad, PSČ 058 011/6

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:08.03.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:15100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:7550.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK35 0900 0000 0003 0558 6524, VS: 0208162001
Najnižšie podanie:15100.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK35 0900 0000 0003 0558 6524, VS: 0208162001
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Záložné právo podľa § 15 ods. 1 zák. č. 182/1993 Z.z. v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu so s.č. 2358 – Z 2175/95.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak súd udelenie príklepu schváli a ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Vydražiteľ musí bez bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie; za prevzaté vecné bremená mu prislúcha plná úhrada z rozdeľovanej podstaty. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Príslušenstvo tvoria samostatné veci, ktoré sú určené na trvalé užívanie s hlavnou vecou. Exekúcia predajom nehnuteľnosti sa vzťahuje na nehnuteľnosť s jej súčasťami a s príslušenstvom spôsobom ako je uvedené vo vypracovanom Znaleckom posudku č. 176/2017 zo dňa 23.01.2018. S vlastníctvom vyššie uvedenej nehnuteľnosti je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3271/205720, tak ako sú uvedené vo vypracovanom Znaleckom posudku č. 176/2017 zo dňa 23.01.2018. Všeobecná hodnota nehnuteľnosti bola určená znaleckým posudkom súdneho znalca Ing. Bruna Boroša, evidenčné číslo 910302 z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, č. 176/2017 zo dňa 23.01.2018 na dražené spoluvlastnícke podiely spolu 15 100 EUR (všeobecná hodnota celej nehnuteľnosti bola stanovená na 45 300 EUR). Najnižšie podanie sa rovná všeobecnej hodnote určenej znaleckým posudkom zníženej o závady, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie, a zvýšenej o hodnotu práv spojených s nehnuteľnosťou, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie. Vyzývam 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov. 2. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať. 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu (§ 55 ods. 1 Exekučného poriadku), preukázali pred začatím dražby; inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Upozorňujem, že osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Spoluvlastník veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak sa tak stane, exekútor s touto sumou naloží ako s výsledkom predaja. V zmysle ustanovení § 235 ods. 2 Exekučného poriadku a § 238 ods. 1 a 2 Exekučného poriadku táto dražobná vyhláška neobsahuje ustanovenia o mieste a čase ohliadky nehnuteľnosti, nakoľko sa na toto exekučné konanie nepoužijú ustanovenia § 140 ods. 2 písm. n) a o) Exekučného poriadku. V prípade záujmu o bližšie informácie ohľadom dražených nehnuteľností je potrebné kontaktovať exekútorský úrad telefonicky na tel. č. 045/2851813 alebo elektronicky na e-mailovú adresu: kancelaria@exekutorzv.sk, pričom do predmetu správy je potrebné uviesť „EX 20816/01 dražba nehnuteľnosti“.