Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 656/2019
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Píry Martin
Ulica:Framborská 3605/41
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:13.04.2021
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Framborská 3605/41
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Žilina
Obec:Varín
Katastrálne územie:Varín
Číslo listu vlastníctva:3385

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
10552378/32814AUTO-MOTO-RAJ Služby pre motoristov, Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1055 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 3119

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
AUTO-MOTO-RAJ s.r.o., IČO 36 821 551Jozefa Martinčeka 1055, Varín1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:08.03.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:357000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:113025.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7511110000001160780012, VS: 6562019
Najnižšie podanie:226050.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7511110000001160780012, VS: 6562019
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Z Á V A D Y, ktoré je vydražiteľ v zmysle §153 ods.1 Exekučného poriadku povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie povinný neuviedol.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Ustanovenie o ujatí sa držby vydražených nehnuteľností: Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydražených nehnuteľností. Z á p i s vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná záznamom do katastra nehnuteľností po zaplatení najvyššieho podania v ustanovenej lehote a na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení udeleného príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľností: Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
06.04.202110:00Obec Varín (vyplýva z LV).

Ďalšie informácie

Najnižšie podanie predmetu dražby je určené v súlade s ust. § 145 ods.1 v spojení s ust. § 142 ods. 2 Exekučného poriadku a teda pri prvej opakovanej dražbe sa rovná trom štvrtinám ceny určenej znaleckým posudkom zníženej o závady, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie. Z Á V A D Y, ktoré je vydražiteľ v zmysle §153 ods. 2 Exekučného poriadku prevziať so započítaním na najvyššie podanie: vecné bremeno práva stavby na parc. 2378/328, vecné bremeno práva prístupu a položenia inžinierskych sietí na parc. č. 2378/230. Hodnota týchto závad bola určená znaleckým posudkom na sumu vo výške 41.700,00 EUR, pričom bola zohľadnená v sume najnižšieho podania v zmysle § 142. ods. 2 Exekučného poriadku. Záujemcov o predmet dražby žiadam, aby sa v prípade záujmu o obhliadku predmetu dražby telefonicky ohlásili najneskôr deň pred termínom obhliadky na t.č. 041/ 516 63 62 alebo 0918 800 943. Miesto obhliadky: Obec Varín (vyplýva z listov vlastníctva). V zmysle ust. § 140 ods. 2 písm. o) v spojení s ust. § 141 ods. 5 Exekučného poriadku vyzývam povinného, aby dňa 06.04.2021 o 10.00 hod. umožnil záujemcom obhliadku nehnuteľností zapísaných na LV č. 3385 k.ú. Varín (viď vyššie). Záujemcovia o dražené nehnuteľnosti sú povinní zložiť ako zábezpeku polovicu zo všeobecnej hodnoty nehnuteľností zníženej o závady, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie, a to: na osobitný účet súdneho exekútora č. SK7511110000001160780012 vedený v UniCredit bank, a.s., pod variabilným symbolom VS 6562019. Podmienkou účasti každého z prihlásených dražiteľov je zloženie zábezpeky na osobitný účet súdneho exekútora alebo do pokladne súdneho exekútora na vyššie uvedenom sídle exekútorského úradu najneskôr do času začiatku konania dražby. Dokladom o zložení zábezpeky je, v prípade hradenia zábezpeky na osobitný účet súdneho exekútora, výpis z účtu dražiteľa alebo vkladový lístok o zložení zábezpeky. V prípade zloženia zábezpeky do pokladne súdneho exekútora je dokladom o zložení zábezpeky príjmový pokladničný doklad vydaný súdnym exekútorom. Zábezpeka bude neúspešným dražiteľom vrátená bezodkladne, najneskôr do 3 dní, a to rovnakým spôsobom akým bola zložená. V prípade, že bola zábezpeka vložená (na základe vkladového lístku) na osobitný účet súdneho exekútora je neúspešný záujemca povinný ihneď po skončení dražby súdnemu exekútorovi oznámiť číslo účtu, na ktorý mu bude zábezpeka vrátená. Prezentácia dražiteľov: 9:00 hod. v deň konania dražby. V prípade, že záujemca chce pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho uplatniť najneskôr pri zložení zábezpeky. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania: Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 30 dní, ktorá začína plynúť odo dňa udelenia príklepu na osobitný účet súdneho exekútora č. SK7511110000001160780012 vedený v UniCredit bank, a.s., pod variabilným symbolom VS 6562019 alebo do pokladne súdneho exekútora. V Y Z Ý V A M 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom vyčíslených ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami, inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov; („prihlášky pohľadávok“ žiadame zasielať v dvoch vyhotoveniach vrátane príloh); 2. veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania; 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. U P O Z O R N E N I E Osoby, ktoré majú k draženým nehnuteľnostiam predkupné právo, môžu ho uplatniť len ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. P O U Č E N I E Proti dražobnej vyhláške nie sú prípustné námietky, ani žiadny opravný prostriedok.