Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 415/08
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kohút Peter
Ulica:Mičinská cesta 35
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:29.04.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Mičinská cesta 35
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Brezno
Obec:Jasenie; Dolná Lehota
Katastrálne územie:Jasenie Dolná Lehota
Číslo listu vlastníctva:1634; 2350; 2056; 1533

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
3475299lesný pozemokpodiel 2/3279
1501932892trvalý trávny porastpodiel 159240/41800000
150381436lesný pozemokpodiel 159240/41800000
150558885lesný pozemokpodiel 159240/41800000
150672865lesný pozemokpodiel 159240/41800000
151814473lesný pozemokpodiel 159240/41800000
151915450lesný pozemokpodiel 159240/41800000
152127731lesný pozemokpodiel 159240/41800000
1522354431lesný pozemokpodiel 159240/41800000
1524117166lesný pozemokpodiel 159240/41800000
15251723354lesný pozemokpodiel 159240/41800000
152819334lesný pozemokpodiel 159240/41800000
152954999lesný pozemokpodiel 159240/41800000
153023179trvalý trávny porastpodiel 159240/41800000
1533111188lesný pozemokpodiel 159240/41800000
238715357ostatné plochypodiel 159240/41800000
23917388lesný pozemokpodiel 159240/41800000
277313428lesný pozemokpodiel 159240/41800000
2774144641lesný pozemokpodiel 159240/41800000
277516063ostatné plochypodiel 159240/41800000
277630936ostatné plochypodiel 159240/41800000
277767311trvalý trávny porastpodiel 159240/41800000
283426984ostatné plochypodiel 159240/41800000
283510540trvalý trávny porastpodiel 159240/41800000
28383523ostatné plochypodiel 159240/41800000
3958112444trvalý trávny porastpodiel 159240/41800000
395912105ostatné plochypodiel 159240/41800000
32524700trvalý trávny porastpodiel 1/1
1552103579lesný pozemokpodiel 432000/8900000
1561642232lesný pozemokpodiel 432000/8900000
15624651lesný pozemokpodiel 432000/8900000
2600133788lesný pozemokpodiel 432000/8900000
26327024trvalý trávny porastpodiel 432000/8900000

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Pavel Kindernaybezdomovec v Bratislava - Petržalka

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:08.03.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:25105.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:20000.00
Výška zábezpeky:10000.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK04 7500 0000 0040 0843 6122; VS: 41508
Najnižšie podanie:20000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK04 7500 0000 0040 0843 6122; VS: 41508
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:- exekučné záložné právo JUDr. Kohút v EX 415/08 - exekučné záložné právo JUDr. Kohút v EX 660/07 - správa k pozemkom podľa zákona NR SR č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v prospech Komposesorát pozemkové spoločenstvo Dolná Lehota - pozemky sú na základe vyhlášky MŽP SR č. 189/2010 Z. z. v chránenom vtáčom území Nízke Tatry
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ sa môže ujať vydraženej nehnuteľnosti ihneď po udelení príklepu o čom je povinný vyrozumieť exekútora. Prechod vlastníctva ja podmienený schválením príklepu súdom. za prípadné škody zodpovedá vydražiteľ.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Ktoré udelením príklepu zanikajú: - exekučné záložné právo JUDr. Kohút v EX 415/08 - exekučné záložné právo JUDr. Kohút v EX 660/07 Ktoré udelením príklepu nezanikajú a prechádzajú na nového vlastníka: - správa k pozemkom podľa zákona NR SR č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v prospech Komposesorát pozemkové spoločenstvo Dolná Lehota - pozemky sú na základe vyhlášky MŽP SR č. 189/2010 Z. z. v chránenom vtáčom území Nízke Tatry

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
15.04.202113:00pred OcÚ Dolná lehota; Prístup možný aj individuálne kedykoľvek - pozemky sú voľne prístupné

Ďalšie informácie

- Všetky pozemky sú v správe a súčasťou spoločenstva KOmposesorát pozemkové spoločenstvo Dolná Lehota; IČO: 37823761, so sídlom Dolná Lehota 90 (ich správa a užívanie podliehajú osobitnému zákonu), kde je podiel povinného v časti 296 podielov - ktorý tvorí súčasť predmetu dražby. - jedná sa o cca 5 ha klesných a lúčnych pozemkov pri Obci Dolná Lehota v stredisku \"Krpáčovo\"