Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:1353/10
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Matuška René
Ulica:Mariánska 35
PSČ + Obec:97101 Prievidza

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.04.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Mariánska 35
PSČ + Obec:97101 Prievidza

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Partizánske
Obec:Malé Kršteňany
Katastrálne územie:Malé Kršteňany
Číslo listu vlastníctva:462

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
88/2237zast.pl. a nádv.
88/5403zast.pl. a nádv.
88/6135zast.pl. a nádv.

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Juraj Michalička, nar. 22.02.1972Rekreačná 6392/71, Nová Baňa1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.03.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:7900.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:7900.00
Výška zábezpeky:3950.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK 1456000000009016678001, VS: 135310
Najnižšie podanie:7900.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK 1456000000009016678001, VS: 135310
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
20.04.202110:00k. ú.: Malé Kršteňany LV č. 462

Ďalšie informácie