Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:432EX 359/2020
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Liščák Lukáš
Ulica:Nám. Sv. Michala 5/A
PSČ + Obec:92001 Hlohovec

Dátum a čas konania dražby

Dátum:22.04.2021
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Námestie sv.Michala 5/A
PSČ + Obec:92001 Hlohovec

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Ružomberok
Obec:Ružomberok
Katastrálne územie:Ružomberok
Číslo listu vlastníctva:15706

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
14504/162276zastavaná plocha a nádvorie
14509/1125lesný pozemok
14509/337zastavaná plocha a nádvorie
14510/1240ostatná plocha
15411/113zastavaná plocha a nádvorie
14513/1219lesný pozemok
14513/2360zastavaná plocha a nádvorie
14513/3997zastavaná plocha a nádvorie
14513/424zastavaná plocha a nádvorie
14517/612zastavaná plocha a nádvorie
14517/739zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
538614513/39Bytový dom Fatra park II-Hrabovo

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
NEUschwendtner, s.r.o.Boriny 1528/35, Dunajská Streda1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:05.03.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:93300.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:69975.00
Výška zábezpeky:34987.50
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5781200001158633420060
Najnižšie podanie:69975.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5781200001158633420060
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:-
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem tohto môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 147 ods. 1 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
12.03.202110:00Obhliadka sa uskutoční v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza

Ďalšie informácie

Byt Vchod:22 3.p. Byt č.411 Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 5421/409337 Záujem o ohliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adrese exekútorského úradu: Exekútorský úrad, JUDr. Lukáš Liščák – súdny exekútor, nám. sv. Michala 5/A, 920 01 Hlohovec, telefonicky alebo elektronicky na e-mailovej adrese: lukas.liscak@ske.sk Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 44 ods. 1 Exekučného poriadku, vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Vyzývam povinného, aby v určenom termíne umožnil záujemcom obhliadku draženej nehnuteľnosti, inak si exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 4 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na draženú nehnuteľnosť prístup.