Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:322EX 660/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Janík Bernard
Ulica:Daniela Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:21.04.2021
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:D. Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Čadca
Obec:Krásno nad Kysucou
Katastrálne územie:Krásno nad Kysucou
Číslo listu vlastníctva:6267, 5683

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
3524/4509trvalý trávny porastv podiele 7/720, LV 6267

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
5371092010rodinný dom, v podiele 1/6, LV 5683

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Vladimír Koňuchbytom mesto Tvrdošín7/720 a 1/6

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.03.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:1188.77
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:1188.77
Výška zábezpeky:594.39
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7856000000000534245002, VS: 66018
Najnižšie podanie:1188.77
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7856000000000534245002, VS: 66018
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka dražených nehnuteľnosti bude stanovená na základe predchádzajúceho dohovoru, v obci priamo na mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adresu exekútorského úradu Daniela Dlabača 2/978, 010 01 Žilina, telefonicky na t.č. 041/5092011 alebo elektronicky na e-mailovú adresu exekutor@exekutorzilina.sk. NEHNUTEĽNOSTI SA BUDÚ DRAŽIŤ JEDNOTLIVO Znalec určil všeobecnú cenu nehnuteľností nasledovne: VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 6267 v podiele 7/720 Obec: Krásno nad Kysucou Katastrálne územie: Krásno Nad Kysucou Okres: Čadca Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor PARCELY registra C evidované na katastrálnej mape Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku 3524/4 509 trvalý trávny porast pozemok KNC par.č. 3524/4- trvalé trávnaté porasty o výmere 509 m2 v podiele 7/720 ............................................................................................................................................................................. 39,59 EUR VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 5683, v podiele 1/6 Obec: Krásno nad Kysucou Katastrálne územie: Krásno Nad Kysucou Okres: Čadca Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor Stavby Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 537 10920 10 ROD.DOM Č.537 Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 537 nie je evidovaný na liste vlastníctva. rodinný dom súp. č. 537, postavený na parcele č. 10920 v podiele 1/6............... 1.149,18 EUR