Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 866/17
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Janík Bernard
Ulica:Daniela Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:20.04.2021
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:D. Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Žilina
Obec:Žilina
Katastrálne územie:Strážov
Číslo listu vlastníctva:176

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
471/1150orná pôdav podiele 1/1 (BSM)
471/2693orná pôdav podiele 1/1 (BSM)
471/3111zastavaná plocha a nádvoriev podiele 1/1 (BSM)
471/4823zastavaná plocha a nádvoriev podiele 1/1 (BSM)
471/12281zastavaná pocha a nádvoriev podiele 1/1 (BSM)

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
221471/315administratívna budova
246471/127garáž so skladom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Peter Papík a Monika PapíkováOkrová 1156/10, Žilina1/1 BSM

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.03.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:385955.85
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:289500.00
Výška zábezpeky:114750.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 86617
Najnižšie podanie:289500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 86617
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadku dražených nehnuteľnosti sa bude konať v obci priamo na mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza, a to na základe predchádzajúceho dohovoru. Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adresu exekútorského úradu Daniela Dlabača 2/978, 010 01 Žilina, telefonicky na t.č. 041/5092011 alebo elektronicky na e-mailovú adresu exekutor@exekutorzilina.sk. Nehnuteľnosti sa dražia ako celok.