Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 238/10
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Vozár Roman
Ulica:Karloveská 6C, P.O.Box 103
PSČ + Obec:84000 Bratislava 4

Dátum a čas konania dražby

Dátum:22.04.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Karloveska 6C
PSČ + Obec:84104 Bratislava-karlova Ves

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:BA-m.č.Vrakuňa
Katastrálne územie:Vrakuňa
Číslo listu vlastníctva:2955

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1198194zastavaná plocha a nádvorie
1199191zastavaná plocha a nádvorie
1200192zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
50701198bytový dom
50701199bytový dom
50701200bytový dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Achberger RomanToplianska 8, 82107 Bratislava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.03.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:77300.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:38650.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7511000000002624043833,Tatra banka, variabilný symbol 23810
Najnižšie podanie:77300.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7511000000002624043833,Tatra banka, variabilný symbol 23810
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nie sú známe
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu má vydražiteľ právo ujať sa držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženej nehnuteľnosti sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľností na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení príklepu a po zaplatení najvyššieho podania.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:exekučné záložné právo zriadené v prospech oprávneného zaniká prechodom draženej nehnuteľnosti na vydražiteľa, ostatné záložné práva, ktoré sú v neskoršom poradí v zmysle § 151 ma ods. 3) Občianskeho zákonníka zanikajú a záloh sa prevádza resp. prechádza nezaťažený záložnými právami ostatných veriteľov.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
15.04.202110:00na draženej nehnuteľnosti Záujemca o obhliadku sa ohlási na t.č. 02/ 64285133, 0948 512150 minimálne deň vopred.

Ďalšie informácie

Konkretizovanie predávanej nehnuteľnosti: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Vrakuňa, obci BA-m.č.VRAKUŇA, okrese Bratislava II, zapísanú na LVč. 2955 PARCELY registra „C“ parc.č. 1198 zastavané plochy a nádvoria o výmere 194 m2 , parc.č. 1199 zastavané plochy a nádvoria o výmere 191 m2, parc.č. 1200 zastavané plochy a nádvoria o výmere192 m2 STAVBY súp.č. 5070 na parc.č. 1198, súp.č. 5070 na parc.č. 1199, súp.č. 5070 na parc.č. 1200, BYT č. 13 na 5.p., vchod Toplianska 8, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 3509/343874. Spoluvlastnícky podiel 1/1. V katastri nehnuteľností je ako vlastník vyššie uvedenej nehnuteľnosti zapísaná Hržičová Renáta , r. Hržičová, Janotova 16, 84104 Bratislava avšak Okresný súd Bratislava II rozsudkom č.k. 16C/121/2013-189 zo dňa 29.1.2016 v spojitosti s rozsudkom Krajského súdu v Bratislave č.k. 6Co/238/2016-214 zo dňa 5.9.2018, ktorý sa stal právoplatný dňa 26.11.2018 a vykonateľný 30.11.2018 určil, že Kúpna zmluva V-8034/13 zo dňa 24.04.2013 uzavretá medzi povinným Romanom Achbergerom a Renátou Hržičovou , ktorou povinný previedol vlastníctvo k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Vrakuňa, obci BA-m.č.VRAKUŇA, okrese Bratislava II, zapísanú na LVč. 2955 PARCELY registra „C“ parc.č. 1198 zastavané plochy a nádvoria o výmere 194 m2 , parc.č. 1199 zastavané plochy a nádvoria o výmere 191 m2, parc.č. 1200 zastavané plochy a nádvoria o výmere192 m2 STAVBY súp.č. 5070 na parc.č. 1198, súp.č. 5070 na parc.č. 1199, súp.č. 5070 na parc.č. 1200, BYT č. 13 na 5.p., vchod Toplianska 8, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 3509/343874. Spoluvlastnícky podiel 1/1 na Renátu Hržičovú je voči oprávnenému n e ú č i n n á. Prezentácia účastníkov dražby je stanovená na 9:30 hod. Právo dražiť majú osoby okrem osôb uvedených v § 144 ods.3 Exekučného poriadku. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Dražiteľ je povinný preukázať sa : - platným dokladom totožnosti - verejnou alebo úradne overenou listinou preukazujúcou právo zastupovať záujemcu - uhradenie dražobnej zábezpeky do stanoveného termínu Povinný sa vyzýva, aby vo vyššie určenom čase umožnil záujemcom obhliadku draženej nehnuteľnosti. Exekútor udelí príklep dražiteľovi, ktorý urobí najvyššie podanie a ak sa neurobilo vyššie prípustné podanie, rozhodne exekútor žrebom, komu má príklep udeliť. Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú v dražbe zníženú o dražobnú zábezpeku do piatich dní po konaní dražby, na účet súdneho exekútora IBAN : SK7511000000002624043833 vedený v Tatra banke, a.s. , v.s. 23810. Vyzývajú sa všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu konania dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby sa upozorňujú, že inak sa bude na ich nároky prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Veritelia povinného sa vyzývajú, aby vyhlásili či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujú sa, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods.1 Exekučného poriadku sa vyzývajú, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujú sa , že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Ak vydražiteľ nezaplatí najvyššie podanie včas, vykoná exekútor opätovne dražbu nehnuteľnosti (§ 143 ods.1). Pre opätovnú dražbu platia ustanovenia o prvej dražbe s tým, že najnižšie podania sa rovná 75% najnižšieho podania určeného podľa § 142 ods.2. Vydražiteľ uvedený v § 143 ods.1 je povinný zaplatiť rozdiel na najvyššom podaní, náklady opätovnej dražby a škodu, ktorá vznikla neuhradením najvyššieho podania včas (§ 152). Táto náhrada pripadne do rozdeľovanej podstaty(§ 143 ods.2). Bližšie informácie na tel.č.: 02/ 64285133, 0948 512150.