Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:359EX 570/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďurica Jozef
Ulica:Borovianska cesta 2564/17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:22.04.2021
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Borovianska 17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Revúca
Obec:Jelšava
Katastrálne územie:Jelšava
Číslo listu vlastníctva:1165

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
339624/119Bytový dom - November

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Grláková AlžbetaMuránska 10, Jelšava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:12.03.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:8700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:8700.00
Výška zábezpeky:4350.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 57019
Najnižšie podanie:8700.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 57019
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
21.04.202110:00Jesenského 339/2, Jelšava

Ďalšie informácie

Predmetom dražby je dvojizbový byt č. 17 na 2. poschodí, vchodu č. 2, bytového domu súp. č. 339, ako aj podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve: 346/10000 Záujem o obhliadku draženej nehnuteľnosti je potrebné nahlásiť aspoň dva pracovné dni vopred na t.č. 045/5325239.