Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 165/05
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Mráz Jaroslav
Ulica:Bosákova 7
PSČ + Obec:85104 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:19.04.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Bosákova 7
PSČ + Obec:85104 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Galanta
Obec:Sereď
Katastrálne územie:Dolný Čepeň
Číslo listu vlastníctva:3173

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
291638713predajňa

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Juraj Mandák8. mája 1926/106, 926 01 Sereď1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:12.03.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:41900.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:41900.00
Výška zábezpeky:20950.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7309000000000632220730
Najnižšie podanie:41900.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7309000000000632220730
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady viaznuce na veci so započítaním na najvyššie podanie neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení súdneho exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženej nehnuteľnosti sa po zaplatení najvyššieho podania vykoná zápisom do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia súdu o príklepe.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
12.04.202110:00obec Sereď, katastrálne územie Dolný Čepeň, ulica Družstevná, súpisné číslo 2916

Ďalšie informácie

Obhliadka nehnuteľnosti pre záujemcov o dražbu nehnuteľnosti sa uskutoční na základe predchádzajúceho telefonického prihlásenia sa na Exekútorskom úrade Bratislava, súdny exekútor JUDr. Jaroslav Mráz, tel. č. 02/52450292.