Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:359EX 257/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďurica Jozef
Ulica:Borovianska cesta 2564/17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:22.04.2021
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Borovianska 17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Lučenec
Obec:Šíd
Katastrálne územie:Šíd
Číslo listu vlastníctva:709

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
72/1139Zastavané plochy a nádvoria
72/13360Zastavané plochy a nádvoria
72/14524Záhrada
73/281Zastavané plochy a nádvoria

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Nagy Jozef, Ing. a Nagyová Beatrix, r. BartováŠíd 3461/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:12.03.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2430.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2430.00
Výška zábezpeky:1215.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 25719
Najnižšie podanie:2430.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 25719
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
20.04.202110:00Šíd

Ďalšie informácie

Záujem o obhliadku draženej nehnuteľnosti je potrebné nahlásiť aspoň dva pracovné dni vopred na t.č. 045/5325239.