Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 2363/11
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďurica Jozef
Ulica:Borovianska cesta 2564/17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.04.2021
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Borovianska 17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Banská Bystrica
Obec:Banská Bystrica
Katastrálne územie:Banská Bystrica
Číslo listu vlastníctva:878

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
500720Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
844950077Garáž

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Wenczová (Macháliková) KarinMesto Banská Bystrica1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:15.03.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2380.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:1785.00
Výška zábezpeky:892.50
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 236311
Najnižšie podanie:1785.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 236311
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
23.04.202110:00Banská Bystrica

Ďalšie informácie

Záujem o obhliadku draženej nehnuteľnosti je potrebné nahlásiť aspoň dva pracovné dni vopred na t.č. 045/532 52 39.