Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:12EX 182/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Brožina Michal
Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Dátum a čas konania dražby

Dátum:22.04.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Košice okolie
Obec:Bunetice
Katastrálne územie:Bunetice
Číslo listu vlastníctva:LV č. 246

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
238/11539orná pôda
277/89170orná pôda
277/109173orná pôda
277/139171orná pôda
277/178783orná pôda
277/187213orná pôda
277/237558orná pôda
283/724orná pôda
283/81594orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Mgr. Vojtková Iveta Wendy AlžbetaMesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:15.03.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:24534.96
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:18401.22
Výška zábezpeky:9600.61
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4409000000000540159813, GIBASKBX, VS 1822018
Najnižšie podanie:18401.22
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4409000000000540159813, GIBASKBX, VS 1822018
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
21.04.202115:00Bunetice

Ďalšie informácie