Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 830/14, EX 901/14, EX 680/10, EX 287/11
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Vargová Marianna
Ulica:Hviezdoslavova 1234/4
PSČ + Obec:07501 Trebišov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:22.04.2021
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Hviezdoslavova 1234/4
PSČ + Obec:07501 Trebišov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Trebišov
Obec:Trebišov
Katastrálne územie:Trebišov
Číslo listu vlastníctva:LV č. 8383, LV č. 11497

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
34322158/79Budova obchodu a služiebPrevádzková budova
34322158/80Budova obchodu a služiebPrevádzková budova
34322158/81Budova obchodu a služiebPrevádzková budova
34322158/82Budova obchodu a služiebPrevádzková budova
34322158/83Budova obchodu a služiebPrevádzková budova
34322158/84Budova obchodu a služiebPrevádzková budova
34322158/85Budova obchodu a služiebPrevádzková budova
34322158/86Budova obchodu a služiebPrevádzková budova
34322158/87Budova obchodu a služiebPrevádzková budova
34322158/88Budova obchodu a služiebPrevádzková budova
34322158/77Budova obchodu a služiebPrevádzková budova

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Martina Oporosková - PRESTIGEČeľovská 132, 076 11 Plechotice118/1063

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:16.03.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:20800.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:10400.00
Výška zábezpeky:5200.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK60 0200 0000 3503 3974 0622, VS: 83014
Najnižšie podanie:10400.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK60 0200 0000 3503 3974 0622, VS: 83014
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nezistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti; o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Ak súd udelenie príklepu schváli a ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Týmto okamihom prechádzajú na vydražiteľa závady a úžitky z nehnuteľnosti.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel v rozsahu 118/1063 z uvedenej nehnuteľnosti.