Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 15797/2017
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.04.2021
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nitra
Obec:Nová Ves nad Žitavou
Katastrálne územie:Nová Ves nad Žitavou
Číslo listu vlastníctva:1736

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2528/23694Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
bez s.č.2528/232VÝROBNÁ HALA OM

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
ŠTIKA spol. s r.o.Kremnička 3, Banská Bystrica1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:17.03.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:19600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:19600.00
Výška zábezpeky:9800.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 1579717
Najnižšie podanie:19600.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 1579717
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
20.04.202109:30Obecný úrad Nová Ves nad Žitavou

Ďalšie informácie

Bližšie informácie poskytne Ing. Richard Novanský na t. č. 0905 584 525 alebo maily: richardn@deakbb.sk