Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 176/2016
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Mruškovič Svätoslav
Ulica:Kúpeľná 6
PSČ + Obec:08001 Prešov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:28.04.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kúpeľná 6
PSČ + Obec:08001 Prešov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Prešov
Obec:Svinia
Katastrálne územie:Svinia
Číslo listu vlastníctva:474

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
118778zastavané plochy a nádvoria
1191425záhrady
120/21944orná pôda

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
12811810rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Macejko Radoslav, nar. 1979Ďumbierska 6897/20, 080 01 Prešov1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:16.03.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:50000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:35000.00
Výška zábezpeky:17500.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN:SK57 5600 0000 0088 3229 4001, VS 1762016
Najnižšie podanie:35000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN:SK57 5600 0000 0088 3229 4001, VS 1762016
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
27.04.202110:00na mieste samom, tzn. rodinný dom v obci Svinia, s. č. 128

Ďalšie informácie