Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 256/2018
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.04.2021
Čas:10:30

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Lučenec
Obec:Vidiná
Katastrálne územie:Vidiná
Číslo listu vlastníctva:1763

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
482/1276Zastavaná plocha a nádvorie
482/2106Zastavaná plocha a nádvorie
482/332Zastavaná plocha a nádvorie
483394Záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
351482/210Rodinný dom
351482/320Hospodárska budova

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kastrati EvaJókaiho 3299/8, Lučenec1/12

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:23.03.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4440.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4440.00
Výška zábezpeky:2220.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 25618
Najnižšie podanie:4440.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 25618
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
19.04.202109:301. mája 351/29, Vidiná

Ďalšie informácie