Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:120EX 652/2019
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Pavlík Jaromír
Ulica:Nám. A. Hlinku 54
PSČ + Obec:03401 Ružomberok

Dátum a čas konania dražby

Dátum:25.04.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nám. A. Hlinku 54
PSČ + Obec:03401 Ružomberok

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Liptovský Mikuláš
Obec:Kráľova Lehota
Katastrálne územie:Kráľova Lehota
Číslo listu vlastníctva:973,959,955

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1143/1248zastavané plochy a nádvorieSpoluvlastnícky podiel 1/1
1143/17714zastavené plochy a nádvorieSpoluvlastnícky podiel 1/1
1143/22272zastavené plochy a nádvoriaSpoluvlastnícky podiel1/11
1143/1644zastavené plochy a nádvoriaSpoluvlastnícky podiel 1/11

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
3191143/12chatka č. 9Spoluvlastnícky podiel 1/1
3181143/16AltánokSpoluvlastnícky podiel 1/11

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Hudáková Zuzana, rod. HudákováPoprad, Ludvíka Slobodu 2608/311/1
Hudáková Zuzana, rod. HudákováPoprad, Ludvíka Slobodu 2608/311/1
Hudákova Zuzana, rod. HudákováPoprad, Ludvíka Slobodu 2608/311/11
Hudáková Zuzana, rod. HudákováPoprad, Ludvíka Slobodu 2608/311/11

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:24.03.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:22800.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:22800.00
Výška zábezpeky:11400.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK54 5600 0000 0083 4958 5001
Najnižšie podanie:22800.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK54 5600 0000 0083 4958 5001
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Prístup ku chate súp.č.319 je možný len cez pozemok parc.č.1143/17 a cez pozemok parc. č.1143/2, ktorý je vlastnícky podložený LV č.959 - Vlastník chatky súp.č.319 má vlastnícky podiel 1/11 z tohto pozemku. Iný prístup k chatke súp.č.319 nie je možný.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:V zmysle Exekučného poriadku
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
19.04.202110:00Kráľova Lehota, chatka č.s. 319

Ďalšie informácie

Na pozemku parc.č. 1143/12 sa nachádza chatka súp.č.319. Prístup ku chate súp.č.319 je možný len cez pozemokparc.č.1143/17 a cez pozemok parc. č.1143/2, ktorý je vlastnícky podložený LV č.959 - Vlastník chatky súp.č.319 má vlastnícky podiel 1/11 z tohto pozemku. Iný prístup k chatke súp.č.319 nie je možný. Z uvedeného dôvodu sa dražia nehnuteľnosti ako celok.