Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:12EX 713/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Brožina Michal
Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Dátum a čas konania dražby

Dátum:30.04.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Prešov
Obec:Hendrichovce
Katastrálne územie:Hendrichovce
Číslo listu vlastníctva:LV č. 231 a LV č. 129

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
702511orná pôdapodiel povinného 1/4
297870zastavaná plocha a nádvoriepodiel povinného 1/10 a 7/40
298234záhradapodiel povinného 1/10 a 7/40

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
20297rodinný dompodiel povinného 1/10 a 7/40

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Lackaň JozefSibírska 12851/26, 080 01 Prešov

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:24.03.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:9800.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:7350.01
Výška zábezpeky:3675.01
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4409000000000540159813, GIBASKBX, VS 7132019
Najnižšie podanie:3675.01
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4409000000000540159813, GIBASKBX, VS 7132019
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
29.04.202113:00Hendrichovce č. 20

Ďalšie informácie