Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX1249/2013
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Ing. JUDr. Malík Pavol
Ulica:1.mája 22
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.05.2021
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:1.mája 22
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Čadca
Obec:Oščadnica
Katastrálne územie:Oščadnica
Číslo listu vlastníctva:2490

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
KNC 1711264zastvaná plocha a nádvoriapozemok
KNC 1719/20171zastavaná plocha a nádvoriapozemok

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
201711byt č.8, 2.poschodie, vchod 20podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a poluvlastnícky podiel k pozemku: 30/608

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ján HlaváčOščadnica 201/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:25.03.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:19800.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:19800.00
Výška zábezpeky:9900.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK53 5600 0000 0003 0359 4002
Najnižšie podanie:19800.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK53 5600 0000 0003 0359 4002
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
17.05.202108:00Oščadnica 20

Ďalšie informácie