Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:127/16
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Balaškó Peter
Ulica:Komárňanská 100
PSČ + Obec:94701 Hurbanovo

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.05.2021
Čas:15:30

Miesto konania dražby

Ulica:Komárňanská 100
PSČ + Obec:94701 Hurbanovo

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Zlaté Moravce
Obec:Dolné Sľažany
Katastrálne územie:Dolné Sľažany
Číslo listu vlastníctva:88

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
849/1463Zastavané plochy a nádvoria o výmere
849/ 2506Záhrady o výmere

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
533849/1Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Obert Pavel95171 Dolné Sľažany1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:29.03.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:40000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:40000.00
Výška zábezpeky:20000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7802000000003157694251
Najnižšie podanie:40000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7802000000003157694251
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Nehnuteľnosť sa predáva v stave akom stojí a leží.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 2 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
25.05.202117:00v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza

Ďalšie informácie

Ohliadka nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 25.05.2021 o 17.00 hod. v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza, v prípade vopred oznámeného záujmu o ohliadku. Záujem o ohliadku nehnuteľnosti je nutné vopred do dňa 21.05.2021 nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adrese exekútorského úradu Komárňanská 100, alebo elektronicky na e-mailovej adrese euhurbanovo@euhurbanovo.sk. Vyzývam povinného, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku. Dom nie je užívaný viac ako 15 rokov.